ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Καραβόλτσος Σωτήριος (Επίκ. Καθηγητής)
Μπότσου Φωτεινή (Ε.ΔΙ.Π.)
Παρασκευοπούλου Βασιλική (Ε.ΔΙ.Π.)
Σακελλάρη Αικατερίνη (Ε.ΔΙ.Π.)
Σταθοπούλου Ελένη (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δασενάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής)
Νικολέλης Δημήτριος (Καθηγητής)
Σκούλλος Μιχαήλ (Καθηγητής)

 

 Λοιπό Προσωπικό

Μαντζάρα Βασιλική (ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Εργαστηρίων)

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Χημεία υδάτινων συστημάτων (μικροπεριβαλλόντων) συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλασσίου επιφανειακού μικορφίλμ και ιζημάτων: κυκλοφορία, χημική συμπεριφορά και κατανομή μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και οργανικών ρύπων, ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 • Μελέτες φυσικών συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος όπως εκβολές ποταμών, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες κλπ, διαρεύνηση παρακτίου ευτροφισμού και των επιπτώσεών του.
 • Μελέτη βιογεωχημικών κύκλων και μορφών μετάλλων (speciation), θρεπτικών συστατικών και άλλων ουσιών σε υδάτινα συστήματα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα παράκτια συστήματα.
 • Οικοτοξικολογικές μελέτες σε υδάτινα οικοσυστήματα, μελέτες βιοσυσσώρευσης σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς βιοδείκτες και μελέτη επίδρασης χημικών ενώσεων στην τροφική αλυσίδα.
 • Μελέτη μορφών μετάλλων σε φυσικά συστήματα και τρόφιμα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις βιολογικές τους δράσεις και επιπτώσεις. Τοξικολογική μελέτη ιχνοστοιχείων σε βιολογικά υγρά.
 • Χημεία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εσωτερικών χώρων, προσδιορισμός διαφόρων ρύπων σε αερολύματα.
 • Μαγνητικές ιδιότητες σωματιδιακής ύλης και ιζημάτων.
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας με έμφαση στον μαγνητικό χαρακτηρισμό, τη συμπεριφορά και την κατανομή (speciation) κύριων στοιχείων και ιχνημετάλλων σε εδαφικά συστήματα.
 • Μελέτη των αλληλεπιδράσεων στο σύστημα πέτρωμα-νερό με έμφαση στις μορφές του χρωμίου.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων), συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φασματόμετρο μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS THERMO ICAP-Qc)
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φλόγα (VARIAN, SpectrAA-200)
 • Γεννήτρια υδριδίων για προσδιορισμό υδραργύρου και αρσενικού (συμπληρωματικό του VARIAN, SpectrAA-200)
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (VARIAN, SpectrAA-640Z)
 • Ηλεκτροχημικός αναλυτής/πολαρογράφος (ECOCHEMIE μ-AUTOLAB)
 • Αναλυτές ολικού υδραργύρου και μέθυλ-υδραργύρου με Ατομική Φασματοσκοπία Φθορισμού Ψυχρών Ατμών
 • Σύστημα επιτόπιου προσδιορισμού ροών υδραργύρου στη διεπιφάνεια νερού αέρα (Module for in situ determination of Hg fluxes -Dissolved Gaseous Mercury DGM)
 • Υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης – HPLC (WATERS 600)
 • Αναλυτής άνθρακα (SHIMADZU TOC-5000A)
 • Θάλαμος νηματικής ροής αέρα (clean room)
 • Συσκευή χώνευσης με μικροκύματα (CEM MARS 240/50)
 • Συστήματα μέτρησης μαγνητικής επιδεκτικότητας (Bartington Magnetic Susceptibility Meter with Dual frequency sensor, core sensor and mini-sample sensor)
 • Φασματοφωτόμετρο UV/VIS (VARIAN, Cary-1E)
 • Λυοφιλιωτής (LABCONCO)
 • Zυγός (4 δεκαδικών ψηφίων)
 • Ζυγός (3 δεκαδικών ψηφίων)
 • Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου ύδατος (MILLIPORE MILLI-RO, MILLI-Q Academic)
 • Εργαστηριακά πεχάμετρα (Jenway και Orion)
 • Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο (Radiometer)
 • Φασματοφωτόμετρα άσκησης προπτυχιακών φοιτητών
 • Φορητός αναλυτής αλατότητας, αγωγιμότητας, pH (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS, MODEL 63)
 • Φορητός αναλυτής διαλυμένου οξυγόνου (YELLOW SPRINGS INSTRUMENTS, MODEL 550)
 • Δειγματολήπτες νερού (ΗYDRO BIOS, Go Flo)
 • Δειγματολήπτες ιζημάτων (MAKERETH, Ekman, Van Veen)

Laboratory Publications

LEC-NKUA Detailed presentation of Activities

Προφίλ Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος

Βίντεο έδρας  UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=-sEq5qSWJII