ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΖΟΥΡΙΔΟΥ – ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΩ

Zouridou-Liapi Maria

Assistant Professor
Organic Chemistry

National and Kapodistrian University of Athens
Department of Chemistry
Zografou 157 84, Greece

email: liapi@chem.uoa.gr