ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1996-2000

10/07/2017

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Γ. Βολικάκης: 
  Βολταμμετρική μελέτη ηλεκτροδίων γραφιτικής πάστας χημικώς τροποποιημένων με τις αλειφατικές αμίνες τρι-n-δωδεκυλαμίνη και n-δεκαοκτυλαμίνη. 
  1996, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία 

   

  G. Volikakis:
  Voltammetric study of tri-n-dodecylamine and n-octadecylamine chemically modified graphite paste electrodes. 
  1996, Advisor: C. Efstathiou, Specialization: Analytical Chemistry 

 2. Μ. Φύτρου:
  Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως για τον σύγχρονο προσδιορισμό των βιταμινών Β1, Β6 και Β12. 
  1997, Επιβλέπων: M. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  M. Fytrou:
  Development of a high performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of vitamins B1, B6 and B12. 
  1997, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 3. Α. Τσίτουρα:
  Μελέτη προσρόφησης φλουοξετίνης σε ενεργό άνθρακα με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης. 
  1997, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, Τ. Αττά-Πολίτου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  A. Tsitoura
  In vitro adsorption study of fluoxetine onto activated charcoal using high performance liquid chromatography.
  1997, Advisors: M. Koupparis, J. Atta-Politou, Specialization: Clinical Chemistry 

 4. Ν. Λιακοπούλου:
  Μελέτη της εκχύλισης και της προσρόφησης των διαφόρων μορφών χρωμίου από το έδαφος. 
  1997, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΘΙΑΓΕ, Εδαφολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παπαδόπουλος, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία 

   

  N. Liakopoulou: 
  Study of adsorption and extraction of chromium by soil.
  1997, Advisor: P. Siskos, Soil Research Institute, Scientific Advisor: P. Papadopoulos, Specialization: Analytical Chemistry  

 5. Χ. Bεϊοπούλου: 
  Αξιοποίηση του φαινομένου ευαισθητοποίησης ιοντικού φθορισμού του τερβίου για την ανάπτυξη φθορισμομετρικής μεθόδου προσδιορισμού των φθοροκινολονών νορφλοξακίνης, πεφλοξακίνης και κιπροφλοξακίνης σε βιολογικά υγρά. 
  1997, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  C. Veipoulou:
  Develpoment of a method for the determination of fluoroquinolones norfloxacin, pefloxacin and cyprofloxacin in biological fluids based on the sensitization of ionic fluorescence of terbium. 
  1997, Advisor: P. Ioannou, Specilization: Analytical Chemistry 

 6. Α. Δρακόπουλος: 
  Aνάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού φθοροκινολονών σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρία και με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή (FIA).
  1997, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  A. Drakopoulos:
  Development of methods for the determination of fluoroquinolones in biological fluids using flow injection analysis (FIA). 
  1997, Advisor: P. Ioannou, Specialization: Analytical Chemistry 

 7. Κ. Πέτροβας: 
  Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α) σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρική ανίχνευση.
  1997, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  K. Petrovas:
  Development of an enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay for the determination of tumor necrosis factor (TNF-α) in serum. 
  1997, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 8. Α. Μαγκλάρα:
  Ανάλυση της αλληλουχίας σε τμήμα της 5′ μη κωδικοποιούσας περιοχής του γονιδιώματος του νέου ιού της ηπατίτιδας G (GBV-C).
  1997, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Eργαστήρια Ιπποκράτειου Γενικού Nοσοκομείου, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Χατζηγιάννης, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  A. Maglara:
  Sequencing of the 5′ non-coding region of the new hepatitis G virous genome (GBV-C). 
  1997, Advisor: E. Lianidou, Univerisity Research Laboratories of Ippocration Hospital, Scientific Advisor: S. Hadjiannis, Specialization: Clinical Chemistry 

 9. Δ. Πανάγου:
  Εφαρμογές των εκλεκτικών ηλεκτροδίων στη φαρμακευτική ανάλυση.
  1998, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων

   

  D. Panagos:
  Applications of ion selective electrodes in pharmaceutical analysis.
  1998, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs 

 10. M. Κωνσταντίνου: 
  Μελέτη αναλυτικών αντιδράσεων γενταμικίνης και ανάπτυξη/αξιολόγηση αναλυτικών μεθόδων. 
  1998, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

   

  M. Constantinou:
  Study of analytical reactions of gentamycin and development / evaluation of analytical methods.
  1998, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs 

 11. Ι. Σιταράς:
  Μελέτη της κατανομής πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής. 
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

   

  I. Sitaras: 
  Study of the gas/particle partition of selected PAH’s in the atmosphere of Athens. 
  1998, Advisor: P. Siskos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 12. Ν. Πινότσης:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός ινδολικών αλκαλοειδών με υπερμαγγανικό κάλιο και πολυφωσφορικό οξύ. 
  1998, Επιβλέπων: Α. Καλοκαιρινός, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  N. Pinotsis
  Chemiluminometric determination of indolic alkaloids by potassium permanganate and polyphosphoric acid. 
  1998, Supervisor: A. Calokerinos, Specialization: Analytical Chemistry 

 13. Λ. Μπαθρέλλος:
  Ανάπτυξη ανοσοενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) σε βιολογικά υγρά με φθορισμομετρική ανίχνευση. 
  1998, Επιβλέπουσα: E.. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  L. Bathrellos:
  Development of an enzyme labelled lanthanide luminescence immunoassay for the deremination of interleukin 6 (IL-6) in biological fluids. 
  1998, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 14. Σ. Ντάσκας: 
  Βελτιστοποίηση και εφαρμογές ανοσοενζυμικής μεθόδου για τον προσδιορισμό του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α) σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  S. Daskas:
  Optimization studies and clinical applications of an enzyme labelled lanthanide luminescence immunoassay for tumor necrosis factor (TNF-α) in biological fluids.
  Advisor: E. Lianidou, Specialization: Clinical Chemistry 

 15. Ε. Λυκόκα: 
  Συγκριτική μελέτη των βιολογικών δεικτών CASA και CA-125 και η συμβολή τους στην εκτίμηση εξαρτηματικών διογκώσεων στην κλινική πράξη.
  1998, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Νοσοκομείο ‘Aγιος Σάββας, Επιστημονική Υπεύθυνος: Α. Φρεδερίγου, Ειδίκευση: Κλινική Χημεία

   

  E. Lykoka:
  Comparative study of the biological markers CASA and CA-125 and their impact on the evaluation of ovarian cancer in clinical practice.
  1998, Advisor: E. Lianidou, Agios Savvas Hospital, Scientific Advisor: A. Fretherigou, Specialization: Clinical Chemistry 

 16. Θ. Χαραλάμπη:
  Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό των φαρμάκων βηταμεθαζόνη βαλεριανική, τολναφτάτης και γενταμικίνης θειικής σε φαρμακευτικό σκεύασμα.
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  Th. Charalabis:
  Development of an HPLC method for the determination of the drugs betamethasone valeriate, tolnaftate, and gentamycin sulfate in pharmaceutical formulation.
  1999, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 17. Α. Κροκίδης:
  Ανάπτυξη μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό EDTA σε φάρμακα και τρόφιμα.
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  A. Krokides:
  Development of an ion chromatographic method for the determination of EDTA in pharmaceuticals and foodstuffs. 
  1999, Advisor: M. Koupparis, Specialization: Analytical Chemistry 

 18. Χ. Μαρκολέφα: 
  Παραγωγή της οξειδασης της λυσινης από το μύκητα trichoderma viride – Ακινητοποιήση του ενζύμου με ηλεκτροπολυμερισμό για την ανάπτυξη βιοαισθητήρα της λυσίνης. 
  1999, Επιβλέπων: Δ. Παπασταθόπουλος, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  C. Markolefa:
  Purification of L-lysine-oxidase isolated from the fungus trichoderma viride  Immobilization of the enzyme by electropolymerization for the construction of a lysine biosensor.
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos, Specialization: Analytical Chemistry 

 19. Μ. Βερτζώνη:
  Μελέτη της χημικής σταθερότητας της ασπιρίνης και προσδιορισμός του σαλικυλικού οξέος σε σκευάσματα ασπιρίνης με φασματοφωτομετρία παραγώγων ορατού-υπεριώδους και υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσεως.
  1999, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  M. Vertzoni:
  Study on the chemical stability of aspirin and determination of salicylic acid in pharmaceutical preparations of aspirin by derivative UV-VIS spectrometry and high performance liquid chromatography.
  1999, Advisor: H. Archontaki, Specialization: Analytical Chemistry 

 20. Β. Τσαλαβούτας: 
  Ανάπτυξη και εφαρμογές αμπερομετρικών βιοαισθητήρων λυσίνης.
  1999, Επιβλέπων Δ. Παπασταθόπουλος Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  V. Tsalavoutas:
  Development and applications of amperometric lysine biosensors.
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos, Specialization: Analytical Chemistry 

 21. Α Τσεχπενάκης : 
  Μελέτη της κατανομής πολυχλωριωμένων διφαινυλίων μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  1999, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

   

  A. Tsechpenakis: 
  Study of the gas/particle partition of 7 selected PCBs in the atmosphere of Athens.
  1999, Advisor: P. Siskos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 22. Σ. Σαμαρτζή:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού του βισμουθίου σε βιολογικά δείγματα με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης και χρήση χημικών τροποποιητών.
  2000, Επιβλέπουσα Ε. Πιπεράκη, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  S. Samartzi:
  Development of methods for bismuth determination in biological samples by atomic absorption spectrometry and the use of chemical modifiers.
  2000, Advisor: E. Piperaki, Specialization: Analytical Chemistry 

 23. Ι. Σπύρου-Kορδιστού:
  Τροποπoιημένη υγροχρωματογραφική μέθοδος αντίστροφης φάσης ιοντικών ζευγών για το σύγχρονο προσδιορισμό των βιογενών αμινών και επιλεγμένων μεταβολιτών τους στο ανθρώπινο πλάσμα με ηλεκτροχημική ανίχνευση.
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνος: Ζ. Νταϊφώτη-Παπαδοπούλου, Ειδίκευση Κλινική Χημεία

   

  I. Spirou – Kordistou
  A modified reversed-phase ion pair liquid chromatographic method with electrochemical detection for the simultaneous determination of biogenic amines and some of their metabolites in human plasma.
  1998, Advisor: P. Siskos, Laboratory of Pharmacology University of Athens, Scientific Advisor: Z. Daifoti-Papadopoulou, Specialization: Clinical Chemistry 

 24. Μ. Γουμένου:
  Προσδιορισμός των επιπέδων έκθεσης του χρήστη σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονική Υπεύθυνος: Β. Μαχαίρα, Ειδίκευση Αναλυτική Χημεία 

   

  M. Goumenou:
  Determination of the operator exposure levels to the plant protection products.
  2000, Advisor: P. Siskos, Benakio Phytopathological Institute, Scientific Advisor: B. Machera, Specialization: Analytical Chemistry 

 25. Θ. Μάγγος:
  Προσδιορισμός αερίων θειούχων ενώσεων στη ηφαιστειογενή περιοχή Σουσάκι Κορινθίας. 
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παπαγιαννακόπουλος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

   

  Τh. Magos:
  Determination of sulfur compounds in the volcanic region of Sousaki Korinthias.
  2000, Advisor: P. Siskos, Institute: NCSR-Demokritos, Scientific Advisor: P. Papagiannakopoulos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 26. Σ. Κουταλίδη:
  Επίπεδα συγκεντρώσεων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε γάλα ελληνικής παραγωγής.
  2000, Επιβλέπων: Π. Σίσκος, Ίδρυμα: ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Μαζωμένος, Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

   

  S. Koutalidi:
  Levels concentration of polychlorinated biphenyls in greek milk.
  2000, Advisor: P. Siskos, NCRS-Demokritos, Scientific Advisor: B. Mazomenos, Specialization: Chemistry and Environmental Technology 

 27. Μ. Κολιολιού:
  Ανάπτυξη μεθόδου PCR-ELISA για τον προσδιορισμό της ενζυμικής ενεργότητας της τελομεράσης σε βιολογικά δείγματα.
  2000, Επιβλέπουσα: E. Λιανίδου, Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία

   

  M. Kolioliou:
  Development of a PCR-ELISA method for the determination of enzyme activity of telomerase in biological fluids.
  2000, Advisor: E. Lianidou, Specialization: Analytical Chemistry 

 28. Χ. Γκρίζης: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό ολεουροπεΐνης και τυροσόλης στο πλάσμα. 
  2000, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, Τ.Αττά-Πολίτου, Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων

   

  Ch. Grizis:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of oleuropein and tyrosol in plasma. 
  2000, Advisors: M. Koupparis, J. Atta-Politou, Specialization: Production and Quality Control of Drugs 

   

Α. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Χρ. Πολυδώρου: 
  Κατασκευή διάταξης αναδιαλυτικής ποτενσιομετρίας ελεγχόμενης από μικροϋπολογιστή: Γενικές μελέτες με ηλεκτρόδια εργασίας μη συμβατικού τύπου. 
  1996, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  C. Polydorou
  Construction of a computer controlled stripping potentiometry system. Studies with non-conventional type working electrodes. 
  1996, Advisor: C. Efstathiou

 2. Κ. Παπακωνσταντίνου: 
  Ανάπτυξη ραδιοανοσοχημικής μεθόδου προσδιορισμού του ανθρώπινου κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου και κλινικές μελέτες. 
  1996, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ορμονολογικών Εξετάσεων Θεραπευτικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Επιστημονικός Υπεύθυνος: A. Σουβατζόγλου

  C. Papaconstantinou
  Development of a radioimmunoassay for human adrial natriouretic peptide and clinical stadies. 
  1966, Advisor: M. Koupparis, Laboratory of Hormonal Testing of the Therapeutic Clinic of the University of Athens, Alexandra Hospital, Scientific Advisor: A. Souvatzoglou

 3. Ν. Θωμαΐδης:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ιχνοστοιχείων. Βελτίωση της τεχνικής της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο γραφίτη με χρήση χημικών τροποποιητών και μελέτη του μηχανισμού δράσης τους. 
  1997, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη

  N. Thomaidis:
  Development of methods for trace elements determination. Improvement of the electrothermal atomic absorption technique by use of chemical modifiers and investigation the mechanisms of their action. 
  1997, Advisor: E. Piperaki

 4. Ε. Μπακέας:
  Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου Αττικής. 
  1997, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

  E. Bakeas:
  Determination of volatile organic compounds (VOC’s) in the atmosphere of Athens basin. 
  1997, Advisor: P. Siskos

 5. Μ-Ε. Σπυριδάκη:
  Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού σιαλικών οξέων σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

  M. E. Spiridaki:
  Development of analytical methods for the determination of sialic acids in biological fluids. 
  1998, Advisor: P. Siskos

 6. Δ. Κωνσταντιανός:
  Ανάπτυξη φθορισμομετρικών μεθόδων προσδιορισμού ουσιών φαρμακευτικού και κλινικού ενδιαφέροντος σε βιολογικά υγρά.
  1998, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

  D. Constanianos:
  Development of fluorimetric methods for the determination of substances of pharmaceutical and clinical interest in biological fluids.
  1998, Advisor: P. Ioannou

 7. Ε. Κουκέας: 
  Βολταμμετρική μελέτη και αναλυτικές εφαρμογές χημικώς τροποποιημένων ηλεκτροδίων γραφιτικής πάστας.
  1999, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  E. Cookeas:
  Voltammetric study and analytical applications of chemically modified graphite paste electrodes. 
  1999, Advisor: C. Efstathiou

 8. Ι. Καραλέμας:
  Εφαρμογές ακινητοποιημένων ενζύμων σε οπτικές και ηλεκτροχημικές μεθόδους ανάλυσης. 
  1999, Επιβλέπων: Δ. Παπασταθόπουλος

  I. Karalemas:
  Application of immobilized enzymes in optical and electrochemical methods of analysis. 
  1999, Advisor: D. Papastathopoulos

 9. Μ. Μπάγια:
  Ανάπτυξη μεθόδων και προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων σε εσωτερικούς χώρους. 
  1999, Eπιβλέπων Π. Σίσκος

  M. Baya:
  Development of analytical methods for the determination of volatile organic compounds in indoor places. 
  1999, Advisor: P. Siskos

 10. Κ. Ευαγόρου:
  Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων κινητικών μεθόδων αναλύσεως με την τεχνική αναχαιτιζόμενης ροής. 
  1999, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

  K. Evagorou:
  Development of automated kinetic methods of analysis using stopped-flow technique. 
  1999, Advisor: M. Koupparis

 11. E. Ανδρέου:
  Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και φαινομένων διαπερατότητας λιπιδικών μεμβρανών για αναλυτικές εφαρμογές. 
  2000, Επιβλέπων Δ. Νικολέλης

  V. Andreou:
  Study of the physicochemical properties and ion permeability of lipid membranes for the development of analytical applications. 
  2000, Advisor: D. Nikolelis

 12. Χ. Σιοντόρου:
  Κατασκευή βιοαισθητήρων που στηρίζονται σε σταθεροποιημένες διστρωματικές λιπιδικές μεμβράνες. 
  2000, Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης

  C. Siontorou:
  Construction of biosensors based on stabilized bilayer lipid membranes. 
  2000, Advisor: D. Nikolelis

 13. Π. Πέτρου:
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνολογίας ανοσοχημικών προσδιορισμών στερεάς φάσης για τη μέτρηση ουσιών σε βιολογικά δείγματα. 
  2000, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Ραδιοαναλυτικών Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Χριστοφίδης

  P. Petrou:
  Development of methodology and technology of solid state radioimmunoassays for substances in biological samples. 
  2000, Advisor: M. Koupparis, Control Laboratory of Radioanalytical Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: I. Christofides

 14. Γ. Βολικάκης :
  Κατασκευή αυτοματοποιημένης διάταξης βολταμμετρικών τεχνικών σε συνδυασμό με σύστημα εισαγωγής δείγματος σε ροή – Αναλυτικές εφαρμογές σε προσδιορισμό φλαβονοειδών με την τεχνική AdSV-FIA.
  2000, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου

  G. Volikakis:
  Construction of an automated flow-injection voltammetric system. Analytical applications in the determination of flavonoids by the AdSV-FIA technique. 
  2000, Advisor: C. Efstathiou 
   

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. J. Atta-Politou, M. Koupparis, P. Macheras:
  Development of a potentiometric kinetic method for drug adsorption studies: The chlorpromazine-charcoal model case. 
  Eur. J. Pharm., 4, 223 (1996)

 2. J. Atta-Politou, P. Macheras, M. Koupparis:
  The effect of polyethylene glycol on the adsorption of chlorpromazine to charcoal studied by ion selective electrodes potentiometry. 
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 34(3), 307 (1996)

 3. N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Comparison of chemical modifiers for the determination of vanadium in water and oil samples by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry. 
  Analyst, 121, 111 (1996)

 4. N. Thomaidis, E. Piperaki, C. Polydorou, C. Efstathiou:
  Determination of chromium by electrothermal atomic absorption spectrometry with various chemical modifiers. 
  J. Anal. Atom. Spectr.,11, 31 (1996)

 5. M. Stefanidou, J. Atta-Politou, A. Dona, A. Koutselinis:
  Entry of illicit drugs in prison: A case report. 
  Ann. Forens. Sci., 3(4), 109 (1996)

 6. I. D. Karalemas, D. S. Papastathopoulos:
  Computerized enzymatic kinetic method for glucose determination in foodstuff using immobilized glucose oxidase in gel beads. 
  Anal. Lett., 29(8), 1293 (1996)

 7. E. B. Bakeas, P. A. Siskos:
  Effects of temperature programming and pressure on separation number and height equivalent to a theoretical plate in optimization of a serially coupled, open-tubular columns gas chromatographic system. 
  Anal. Chem. 68 (24) 4468 (1996)

 8. E. B. Bakeas, P. A. Siskos:
  A four factor simplex optimization of a serially coupled open tubular columns gas chromatographic system. 
  J. High Resol. Chromatogr. 19 (5), 277 (1996)

 9. M.-H. E. Sryridaki, P. A. Siskos:
  An improved spectrophotometric method for the determination of free, bound and total N-acetylneuraminic acid in biological fluids. 
  Anal. Chim. Acta, 327, 277 (1996)

 10. M. P. Baya, P. A. Siskos:
  Evaluation of anasorb CMS and comparison with tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements. 
  Analyst, 121 (5) 303 (1996)

 11. M. P. Baya, P. A. Siskos:
  Determination of selected volatile organic compounds in Athens homes.
  Fresenius Envir. Bull. 5, 625-630 (1996)

 12. L. P. Palilis, A. C. Calokerinos, N. Grekas:
  Chemiluminescence arising from the oxidation of bilirubin in aqueous media.
  Anal. Chim. Acta, 333, 267 (1996)

 13. E. S. Lianidou, P. C. Ioannou, C. K. Polydorou, C. E. Efstathiou: 
  Synchronous scanning second derivative spectrofluorimetry for the simultaneous determination of diflunisal and salicylic acid added to serum and urine as ternary complexes with terbium and EDTA. 
  Anal. Chim. Acta, 320, 107 (1996)

 14. D. G. Konstantianos, P. C. Ioannou: 
  Second-derivative synchronous fluorescence spectroscopy for the simultaneous determination of naproxen and salicylic acid in human serum. 
  Analyst, 121, 909 (1996)

 15. E. S. Lianidou, P. C. Ioannou: 
  A simple spectrofluorometric determination of p-aminobenzoic and p-aminosalicylic acids in biological fluids by use of terbium sensitized luminescence. 
  Clin. Chem., 42, 1659 (1996)

 16. C. Veiopoulou, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou, C. E. Efstathiou:
  Comparative study of fluorescent ternary terbium complexes. Application in enzyme amplified fluorimetric immunoassay for α-fetoprotein. 
  Anal. Chim. Acta, 335, 177 (1996)

 17. N. E. Zoulis, C. E. Efstathiou: 
  Preconcentration at a carbon-paste electrode and determination by adsorptive-stripping voltammetry of rutin and other flavonoids. 
  Anal. Chim. Acta, 320, 255 (1996).

 18. C. E. Efstathiou: 
  Voltammetric and amperometric transducers: Theory and instrumentation.
  Current Topics in Biophysics, 5, 47 (1996)

 19. A. Tsitoura, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  In vitro adsorption study of fluoxetine onto activated charcoal at gastric and intestinal pH using high performance liquid chromatography with fluorescence detector. 
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 35, 269 (1997)

 20. M. Stefanidou, M. Georgiou, M. Koupparis, A. Koutselinis:
  Acute poisoning due to alkalis used during the industrial washing of soft drinks glass containers. 
  Vet. Hum. Toxicol., 39(5), 308 (1997)

 21. P. Solich, D. Solichova, Ch. Polydorou, C. Efstathiou, M. Koupparis:
  Automated flow-injection fluorimetric determination of different penicillins in pharmaceutical dosage forms. 
  Biomed. Chromatogr., 11, 65 (1997)

 22. N. Thomaidis, E. Piperaki, C. Efstathiou:
  Chemical modifiers for the determination of chromium in marbles by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Quim. Anal., 16, 61 (1997)

 23. M.-H Sryridaki, P. A. Siskos:
  Kinetic spectrophotometric study of the oxidation reaction of N-acetylneuraminic acid by periodate. 
  Chim. Chron.- New Series, 26(4), 441 (1997)

 24. D. P. Nikolelis, V. G. Andreou, B. Tarus: 
  Electrochemical investigation of transduction of interactions of aflatoxin M1 with bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Anal. Chim. Acta, 350, 121 (1997)

 25. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou:
  Hemoglobin modified bilayer lipid membranes (BLMs) biosensor for carbon dioxide detection. 
  Bioelectroch. Bioenerg., 42, 71 (1997)

 26. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  A carbon dioxide biosensor based on metal supported bilayer lipid membranes (BLMs) using hemoglobin as an ionophore investigations for enhancement of response characteristics by use platelet-activating factor. Electroanalysis, 9, 1043 (1997)

 27. D. P. Nikolelis and C. G. Siontorou:
  Stabilized filter supported bilayer lipid membranes (BLMs) for automated flow monitoring of compounds of clinical, pharmaceutical, environmental and industrial interest. 
  J. Aut. Chem., 19, 1 (1997)

 28. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull, K.-L. Chiang: 
  A triazine herbicide minisensor based on surface-stabilized bilayer lipid membranes.
  Anal. Chem., 69, 3109 (1997)

 29. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, P. A. E. Piunno, U. J. Krull:
  Detection of DNA hybridization using self-assembled bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Electroanalysis, 9, 1067 (1997)

 30. C. G. Siontorou and D. P. Nikolelis:
  Cyanide ion minisensor based on methemoglobin in metal supported self-assembled bilayer lipid membranes and modified with platelet-activating factor. 
  Anal. Chim. Acta, 355, 227 (1997)

 31. D. P. Nikolelis, C. G. Siontorou, V. G. Andreou:
  Biosensors based on bilayer lipid membranes for automated continuous monitoring or rapid screening of environmental pollutants.
  Lab. Rob. Autom., 9, 285 (1997)

 32. K.-L. Chiang, U. J. Krull, D. P. Nikolelis:
  Ellipsometric determination of the structure of surface-stabilized bilayer lipid membranes on silver metal. 
  Anal. Chim. Acta, 357, 73 (1997)

 33. Y. Zhao, W. R. G. Baeyens, X. Zhang, A. C. Calokerinos, K. Nakashima, G. Van Der Weken:
  Chemiluminescence determination of tiopronin by flow injection analysis based on cerium(IV) oxidation sensitized by quinine. 
  Analyst, 122, 103 (1997)

 34. Y. Zhao, W. R. G. Baeyens, X. Zhang, A. C. Calokerinos, K. Nakashima, G. Van Der Weken, A. Van Overbeke:
  Chemiluminescence determination of tiopronin and its metabolite 2-mercaptopropionic acid in human urine by HPLC coupled with flow injection. 
  Chromatografia, 44, 31 (1997)

 35. A. C. Calokerinos:
  Molecular emission cavity analysis: principles and applications. 
  Trends in Anal. Chem., 16, 78 (1997)

 36. C. Veiopoulou, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou:
  Αpplication of terbium sensitized fluorescence for the determination of fluoroquinolone antibiotics pefloxacin, ciprofloxacin and norfloxacin in serum. 
  J. Pharm. Biomed. Analysis, 15, 1839 (1997)

 37. A. I. Drakopoulos, P. C. Ioannou: 
  Spectrofluorimetric study on acid-base equilibria and complexation behavior of fluoroquinolone antibiotics ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin and pefloxacin in aqueous solutions. 
  Anal. Chim. Acta, 354, 197 (1997)

 38. E. S. Lianidou, D. N. Melegos, E. P. Diamandis:
  The BRCA-1 tumor supressor gene product shares immunoreactive epitopes with a protein present in seminal plasma. 
  Clin. Biochem, 30/5, 425 (1997)

 39. V. P. Smirnioudi, N. Thomaidis, E. Piperaki, P. Siskos:
  Determination of trace metals in wet and dust deposition in Greece.
  Fres. Envir. Bul.,7, 85 (1998)

 40. J. Atta-Politou, M. Kolioliou, M. Havariotou, A. Koutselinis, M. Koupparis:
  An in vitro evaluation of fluoxetine adsorption by activated charcoal and desorption upon addition of polyethylene glycol – electrolyte lavage solution.
  J. Toxicol.-Clin. Toxicol., 36, 117 (1998)

 41. E. Sideris, G. Valsami, M. Koupparis, P. Macheras:
  Studies on the interaction of diflunisal ion with cyclodextrins using ion selective electrode potentiometry. 
  Eur. J. Pharmaceutics, 7, 271 (1998)

 42. P. Petrou, S. Kakabakos, M. Koupparis, I. Christofidis: 
  Antibody coating approach involving gamma globulins from non-immunized animals and second antibody antiserum. 
  J. Immunoassay, 19(4), 271 (1998)

 43. I. D. Karalemas, D. S. Papastathopoulos:
  Construction and analytical applications of a Si-gold strip enzyme electrode using constant-current potentiometry. 
  Anal. Lett., 31(6) 913 (1998)

 44. I. Panderi, H. Archontaki, E Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Acidic hydrolysis of bromazepam studied by high performance liquid chromatography. Isolation of its degradation products. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 17, 327, (1998)

 45. I. E. Panderi, H. A. Archontaki, E. E. Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Kinetic investigation on the degradation of lorazepam in acidic aqueous solutions by high performance liquid chromatography. 
  J. Liq. Chrom. & Rel. Technol., 21, 1783 (1998)

 46. H. A. Archontaki, I. E. Panderi, E. E. Gikas, M. Parissi-Poulou:
  Kinetic study on the degradation of prazepam in acidic aqueous solutions by high performance liquid chromatography and fourth-order derivative ultraviolet spectroscopy. 
  J. Pharm. Biomed. Anal. 17, 739 (1998

 47. H. A. Archontaki, E. E. Gikas, I. E. Panderi, P. M. Ovezikoglou:
  Kinetics and mechanism of acidic hydrolysis of nordazepam studied by high performance liquid chromatography and fourth-order derivative ultraviolet spectroscopy. 
  Int. J. Pharm., 167, 69 (1998)

 48. M. Baya, E. Bakeas, E. Figa-Talamanka, P. Siskos:
  Determination of selected volatile organic compounds in the air of dry cleaning shops in Athens area: Pilot study. 
  Indoor Built Environ., 7, 315 (1998)

 49. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, A. Miernik, U. J. Krull:
  Rapid methods for the direct detection of aflatoxin M1 based on electrochemical transduction by self-assembled metal-supported bilayer lipid membranes and on interferences with transduction of DNA hybridization. 
  Electrochim. Acta, 43, 3611 (1998)

 50. V. G. Andreou, D. P. Nikolelis:
  Flow injection monitoring of aflatoxin M1 in milk and milk preparations using filter-supported BLMs. 
  Anal. Chem., 68, 1735 (1998)

 51. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis, B. Tarus, I. Dumbrava, U. J. Krull:
  DNA biosensor based on self-assembled bilayer lipid membranes (s-BLMs) for the detection of hydrazines. 
  Electroanalysis, 10, 691 (1998)

 52. W. R. G. Baeyens, S. G. Schulman, A. C. Calokerinos, Y. Zhao, A. M. Garcia Campana, K. Nakashima, D. De Keukeleire:
  Chemiluminescence-based detection: principles and analytical applications in flowing streams and immunoassays. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 17, 941 (1998)

 53. J. Ouyang, W. R. G. Baeyens, J. Delanghe, G. Van Der Weken, A. C. Calokerinos:
  Cerium(IV)-based chemiluminescence analysis of hydrochlorothiazide.
  Talanta, 46, 961 (1998)

 54. L. Bathrellos, E. S. Lianidou, P. C. Ioannou: 
  A highly sensitive enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay for interleukin-6. 
  Clin. Chem., 44, 1351 (1998)

 55. P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Two-round enzymatic amplification combined with time-resolved fluorometric detection for enhanced sensitivity in DNA hybridization assays. 
  Anal. Chem., 70, 698 (1998)

 56. E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Novel hybridization assay configurations based on in vitro expression of DNA reporter molecules. 
  Clin. Biochem., 31, 151 (1998)

 57. Μ. Verhaegen, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Quantification of prostate specific antigen mRNA by microtiter well-based hybridization. 
  Clin. Chem., 44, 1170 (1998)

 58. P. C. Ioannou, N. V. Rusakova, D. A. Andrikopoulou, K. M. Glynou, G. M. Tzompanaki: 
  Spectrofluorimetric determination of anthranilic acid derivatives based on terbium sensitized fluorescence. 
  Analyst, 123, 2839 (1998)

 59. E. S. Lianidou, K. Angelopoulou, E. P. Diamandis:
  Fragment analysis of the p53 gene in ovarian tumors. 
  Clin. Biochem, 31/7, 551 (1998)

 60. J. Dolejhova, P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou:
  Flow-injection fluorimetric determination of 1,4-benzodiazepines in pharmaceutical formulations after acid hydrolysis. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 20, 357 (1999)

 61. M. Georgiou, C. Georgiou, M. Koupparis:
  Rapid automated spectrophotometric competitive complexation studies of drugs with cyclodextrins using the flow injection gradient technique: Tricyclic antidepressant drugs with α-cyclodextrin case. 
  Analyst, 124, 391 (1999)

 62. M. Georgiou, C. Georgiou, M. Koupparis:
  Automated flow injection gradient technique for binding studies of micromolecules to proteins using potentiometric sensors: Application to bovine serum albumin with anilinonaphthalenesulfonate probe and drugs. 
  Anal. Chem., 71, 2541 (1999)

 63. A. Angelakou, G. Valsami, P. Macheras, M. Koupparis:
  A displacement approach for competitive drug-protein binding studies using the potentiometric 1-anilino-8-naphthalene-sulfonate probe technique. 
  Eur. J. Pharm. Sci., 9, 123 (1999)

 64. P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou: 
  Computer-aided fluorimetric flow injection analysis for dissolution testing of pharmaceuticals. 
  Biomed. Chromatogr., 13, 113 (1999)

 65. N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Determination of the kinetic parameters for the electrothermal atomization of gold with and without chemical modifiers. 
  Spectr. Acta, 54B, 1303 (1999)

 66. E. Piperaki, N. Thomaidis, I. Demis:
  Platinum group metals as chemical modifiers for the determination of molybdenum by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  J. Anal. Atom. Spectr.,14, 1901 (1999)

 67. J. Atta-Politou, Μ. Parissi-Poulou, A. Dona, A. Koutselinis:
  A modified simple and rapid reversed phase liquid chromatographic method for quantification of diazepam and nordiazepam in plasma. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 20, 389 (1999)

 68. H. A. Archontaki, K. Atamian, I. E. Panderi, E. E.. Gikas:
  Kinetic study on the acidic hydrolysis of lorazepam by a zero-crossing first-order derivative UV-spectrophotometric technique. 
  Talanta, 48, 685 (1999)

 69. P. A. Siskos, I. E. Sitaras, L. Viras:
  The situation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Greece atmosphere. 
  Fresen. Envir. Bull., 8, 609 (1999)

 70. M. Spyridaki, P. Siskos:
  Development of a new direct reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatographic method for the separation and determination of sialic acids. 
  J. Chromatogr. A, 831, 179 (1999)

 71. P. Siskos, M. Spyridaki:
  Determination of sialic acids in biological fluids using reversed phase ion-pair performance liquid chromatography. 
  J. Chromatogr. B, 724, 205 (1999)

 72. D. P. Nikolelis, T. Hianik, U. J. Krull:
  Biosensors based on thin lipid films and liposomes. 
  Electroanalysis, 1, 7 (1999)

 73. J. Zeng, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Mechanism of electrochemical detection of DNA hybridization by bilayer lipid membranes. 
  Electroanalysis, 11, 770 (1999)

 74. K. Petrovas, S. Daskas and E. S. Lianidou:
  Determination of tumor necrosis factor-α (TNF-α) in serum by a highly sensitive enzyme amplified lanthanide luminescence immunoassay. 
  Clin. Biochem, 32/4, 241 (1999)

 75. E. S. Lianidou, M. A. Levesque, D. Katsaros, K. Angelopoulou, H Yu, F. Genta, R. Arisio, M. Massobrio, B. Bharaj, E. P. Diamandis:
  Immunofluorometric assay of p53 protein versus sequencing of p53 exons 5 to 9 for the detection of p53 abnormalities in ovarian carcinoma. 
  Anticancer Res., 19, 749 (1999)

 76. K. Angelopoulou, G. Borchert, E. Lianidou, D. Melegos, H. Lilja, E. Diamandis:
  Characterization of the BRCA1-like immunoreactivity of human seminal plasma. 
  Urology, 54, 753 (1999

 77. A. Economou, G. Volikakis, C. E. Efstathiou: 
  Virtual instrumentation for electroanalytical measurements. 
  J. Autom. Methods & Management in Chemistry, 21(2), 33 (1999).

 78. P. Solich, Ch. Polydorou, M. Koupparis, C. Efstathiou:
  Automated flow-injection spectrophotometric determination of catecholamines (epinephrine and isoproterenol) in pharmaceutical formulations based on the ferrous complex formation. 
  J. Pharm. Biomed. Anal., 22, 781 (2000)

 79. E. Daradimos, P. Marcaki, M. Koupparis:
  Evaluation and validation of two fluorometric HPLC methods for the determination of aflatoxin B1 in olive oil. 
  Food Addit. Contam., 17, 65 (2000)

 80. A. Gerakis, M. Koupparis, T. Hadjiioannou:
  Kinetic study and analytical applications of micellar catalyzed reactions of 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene with inorganic thianions using a fluoride-selective electrode. 
  Talanta, 52, 739 (2000)

 81. N. Thomaidis, E. Piperaki: 
  Effect of chemical modifiers on the kinetic parameters of the electrothermal atomization of chromium. 
  Spectr. Acta, 55B, 611 (2000)

 82. I. D. Karalemas, C. A. Georgiou, D. S. Papastathopoulos:
  Contruction of a L-lysine biosensor by immobilizing lysineo oxidase on a gold-poly(ο-phenylenediamine) electrode. 
  Talanta, 53, 391 (2000)

 83. D. Vlaskou, W. Hofman, W. G. Guder, P. A. Siskos, A. Dionyssiou-Asteriou:
  Human neutral brush border endopeptidase EC 3.4.24.11 in urine, its isolation, characterization and activity in renal disease. 
  Clin. Chim. Acta, 297, 103 (2000)

 84. F. Marino, A. Cecinato P. A. Siskos:
  Nitro-PAH in ambient particulate matter in the atmosphere of Athens.
  Chemosphere 40, 533 (2000).

 85. M. P. Baya, P. A. Siskos, V. A. Davankov:
  Evaluation of a hypercrosslinked polystyrene-MN-200 as a sorbent for the preconcentration of valatile organic compounds in air. 
  J. AOAC Intern. 83, 3 (2000)

 86. U. J. Krull, D. P. Nikolelis, S. C. Jantzi, J. Zeng:
  Electrochemical detection of hybridization of DNA oligomers of mixed base sequence by surface-stabilized bilayer lipid membrane. 
  Electroanalysis, 12, 921 (2000)

 87. C. G. Siontorou, V. G. Andreou, D. P. Nikolelis, U. J. Krull:
  Flow injection monitoring of aflatoxin M1 in cheese using filter-supported bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated DMA. 
  Electroanalysis, 12, 747 (2000)

 88. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias:
  A minisensor for the rapid screening of acesulfame-K, cyclamate and saccharin based on surface-stabilized bilayer lipid membranes. 
  Electroanalysis, 12, 786 (2000)

 89. C. G. Siontorou, D. P. Nikolelis and U. J. Krull:
  Flow injection monitoring and analysis of mixtures of hydrazine compounds using filter-supported bilayer lipid membranes (BLMs). 
  Anal. Chem., 72, 180 (2000)

 90. N. T. Deftereos, N. Grekas, A. C. Calokerinos:
  Flow injection chemiluminometric determination of albumin. 
  Anal. Chim. Acta, 403, 137-143 (2000)

 91. A. Pena, L. P. Palilis, C. M. Lino, M. Irene Silveira, A. C. Calokerinos:
  Determination of tetracycline and its major degradation products by chemiluminescence. 
  Anal. Chim. Acta, 405, 51 (2000)

 92. A. Mitsana-Papazoglou, A. Fragaki, P. Chamosfakidi, A. C. Calokerinos:
  Chemiluminometric behaviour of erythromycin and related compounds. 
  Anal. Chim. Acta, 410, 153 (2000)

 93. L. P. Palilis, A. C. Calokerinos:
  Analytical applications of chemiluminogenic reactions. 
  Anal. Chim. Acta, 413, 175 (2000)

 94. N. Pinotsis, A. Calokerinos, W. R. G. Baeyens:
  Chemiluminometric determination of reserpine and related alkaloids.
  Analyst, 125, 1307 (2000)

 95. E. Laios, P. J. Obeid, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos: 
  Expression hybridization assays combining cDNAs from firefly and renilla luciferases as labels for simultaneous determination of two target sequences. 
  Anal. Chem., 72, 4022 (2000)

 96. I. Konstantopoulou, C. Kroupis, A. Ladopoulou, A. Pantazidis, E. S. Lianidou, M. Petersen, L. Florentin, G. Fountzilas, E. Chiotellis, D. Yannoukakos:
  BRCA1 mutation analysis in breast/ovarian cancer families from Greece. 
  Hum. Mut., 16/3, 272 (2000)

 97. G. J. Volikakis, C. E. Efstathiou: 
  Determination of rutin and other flavonoids by flow-injection/adsorptive stripping voltammetry using nujol-graphite and diphenylether-graphite paste electrodes. 
  Talanta, 51, 775 (2000)

 98. E. G. Cookeas, C. E. Efstathiou: 
  Flow-injection/pulse amperometric detection of ephedrine at a cobalt phthalocyanine modified carbon paste electrode.
  Analyst, 125, 1147 (2000)

 99. C. E. Efstathiou:
  On the sampling variance of ultradilute solutions.
  Talanta, 52, 711 (2000)

 100. A. Economou, P. R. Fielden, C. E. Efstathiou:
  Virtual instrumentation for stripping voltammetry on the rotating disk electrode.
  Instrum. Sci. Technol., 28(5), 379 (2000)