ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2001-2005

10/07/2017

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Ζ. Τζουγανάκη: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Αποδόσεως για τον προσδιορισμό λυκοπενίου σε πλάσμα.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  Z. Tzouganaki:
  Development and validation of liquid chromatographic method for the determination of lycopene in plasma.
  2001, Supervisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. Ν. Μέγκουλας: 
  Αναλυτικές εφαρμογές Ιοντικής Χρωματογραφίας.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  N. Megoulas:
  Analytical applications of Ion Chromatography.
  2001, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Σ. Μαρσέλος:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων HPLC για τον προσδιορισμό πιπερακιλλίνης και ταζομπακτάμης στο ενέσιμο σκεύασμα Tazocin και αιθυλο-3-(Ν-n-βουτυλο-Ν-ακετυλο)αμινοπροπιονικού εστέρα σε εντομοαπωθητική γέλη.
  2001, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Marselos:
  Development and validation of HPLC methods for the determination of piperacillin and tazobactam in tazocin injectable formulation and ethyl-3-(N-n-butyl-N-acetyl)aminopropionate in an insect repellent gel.
  2001, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Κ. Γλυνού:
  Έκφραση της φωτοπρωτεΐνης ακουορίνης σε βακτήρια Escerichia Coli και απομόνωση με χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου. 
  2001, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  Κ. Glynou:
  Expression and purification of the photoprotein aequorin by immobilized metal affinity chromatography. 
  2001, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Γ. Τσιάγκας:
  Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων (SSCP, TTGE) για τον έλεγχο της παρουσίας μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1 στον Ελληνικό πληθυσμό. 
  2001, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  G. Tsiagas:
  Development of analytical methods for mutations (SSCP, TTGE) for the test of mutations presence in BRCA1 gene in Greek population.
  2001, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. Μ. Μητροκώστα:
  Βιοαισθητήρες που βασίζονται σε σταθεροποιημένα λιπίδια για τον προσδιορισμό β-αδρενεργών αποκλειστών.
  Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  M. Mitrokosta:
  Biosensors based on stabilised lipid films for the detection of β-adrenoceptor blocking agents.
  Advisor: D. Nikolelis (Specialization: Analytical Chemistry)

 7. Σ. Πετροπούλου:
  Βιοαισθητήρες λιπιδικών μεμβρανών για τον προσδιορισμό φαρμακοδιεγερτικών ουσιών.
  Επιβλέπων: Δ. Νικολέλης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Petropoulou:
  Biosensors based on bilayer lipid membranes for the analysis of stimulant substances.
  Advisor: D. Nikolelis (Specialization: Analytical Chemistry)

 8. Π. Κιούση:
  Ανάπτυξη μεθόδου σαρώσεως (screening method) καρδιοτονωτικών και διουρητικών ουσιών (θειαζιδίων) σε ούρα αλόγου με HPLC και GC-MS.
  2002, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Kiousi:
  Development of screening method for cardiotonic and diouretic substances (thiazides) in horse urine with HPLC and GC-MS.
  2002, Advisor: M. Koupparis, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry)

 9. Γ. Παρασκευάς:
  Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός λισινοπρίλης σε φαρμακευτικά δισκία με τη χρήση 1- φθορο-2,4-δινιτροβενζολίου.
  2002, Επιβλέπουσα: Τ. Αττά – Πολίτου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  G. Paraskevas:
  Spectrophotometric determination of lisinopril in tablets using 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene. 
  2002, Supervisor: J. Atta – Politou (Specialization: Analytical Chemistry)

 10. Ε. Γκιουλιαδίτη:
  Βελτιστοποίηση/επικύρωση μεθόδων HPLC για τον προσδιορισμό διαζεπάμης και φλουοξετίνης σε δισκία.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  H. Giouliaditi:
  Optimization/validation of HPLC methods for the determination of diazepam and fluoxetin in tablets.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 11. Σ. Μπόλης: 
  Κατασκευή και αναλυτικές εφαρμογές διάταξης βολταμμετρίας τετραγωνικού κύματος.
  2003, Επιβλέπων: Κ. Ευσταθίου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Bolis: 
  Construction and analytical applications of a square-wave voltammetry system.
  2003, Advisor: C. Efstathiou (Specialization: Analytical Chemistry)

 12. Kων/νος Σμυρνιωτάκης:
  Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση μεθόδου μη υδατικής αντίστροφης φάσης υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό τεσσάρων χημικών φίλτρων σε αντηλιακά προϊόντα.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  C. Smyrniotakis:
  Development, optimization and validation of a non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatographic technique for the determination of four chemical UV filters in suncare products.
  2003, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 13. Π. Χαραλάμπους:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός μετάλλων με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή.
  2003, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Charalambous:
  Chemiluminometric determination of metals with flow injection analysis.
  2003, Supervisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 14. Π. Νικολάου:
  Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικών συστατικών σε δισκία “έκσταση”.
  2003, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Ναρκωτικών, Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Μπακούρη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Nikolaou:
  Identification and quantitative determination of active substances in “ecstacy” tablets.
  2003, Supervisor: A. C. Calokerinos, General State Laboratory, Department of Narcotics, Scientific Advisor: E. Bakouri (Specialization: Analytical Chemistry)

 15. M. Αδάμου:
  Προσδιορισμός μείγματος διουρητικών ουσιών και μεταβολική μελέτη του διουρητικού ινταπαμίδη με αεριοχρωματογραφία-φασματογραφία μάζας. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  M. Adamou:
  Determination of diuretics mixture and study of the metabolism of intapamide with the technique of gas chromatography – mass spectrometry.
  2003, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, 
  Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry)

 16. M. Μπαθιανάκη:
  Ανάπτυξη μεθόδου σαρώσεως αναβολικών παραγόντων σε συμπληρώματα διατροφής με GC-MS.
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  M. Bathianaki:
  Method development for the screening of anabolic factors in nutritional supplements with the technique of gas chromatography-mass spectrometry.
  2003, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Analytical Chemistry) 

 17. Α. Οικονόμου:
  Προσδιορισμός των αλογονο-οξικών οξέων σε αιωρούμενα σωματίδια και μελέτη κατανομής τους στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  2003, Επιβλέπων: Π. Σίσκος (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)
  Α. Economou:
  Determination of chloroacetic acids in particulate matter of Athens atmosphere.
  2003, Advisor: P. Siskos (Specialization: Analytical Chemistry)
 18. Δ. Τοπούζα:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου δειγματοληψίας και ανάλυσης με HPLC για τον έλεγχο διαδικασίας καθαρισμού γραμμής παραγωγής δισκίων.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  D. Topouza:
  Development and evaluation of sampling and HPLC analysis method for the control of the cleaning procedure of tablets production line.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 19. Ε. Γαλανάκη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως με εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας για τον προσδιορισμό αμικασίνης.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  E. Galanaki:
  Development and validation of an HPLC method with evaporative light scattering detector for the determination of amikacin.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 20. Σ. Δεμερούδη:
  Μελέτη της αύξησης της διαλυτότητας φαρμάκων κατά την αλληλεπίδρασή τους με παράγωγα της β-κυκλοδεξτρίνης και αιθέρων της κυτταρίνης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Demeroudi:
  Study on the increase of drug solubility in the presence of β-cyclodextrin derivatives and cellulose ethers.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 21. Νικόλαος Mαργαρίτης:
  Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου αεριοχρωματογραφίας υπερκείμενης φάσης για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών διαλυτών σε πρώτη ύλη και φαρμακευτικά σκευάσματα φλουοξετίνης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  N. Margaritis:
  Development and optimization of a static headspace-GC method for the identification and determination of residual solvents in bulk fluoxetin and its formulations.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 22. Ευγενία Κατσαρού:
  Μελέτη της επίδρασης υδατοδιαλυτών πολυμερών της κυτταρίνης στη συμπλοκοποίηση της βρωμαζεπάμης με τη β-κυκλοδεξτρίνη και παράγωγά της.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  E. Katsarou:
  Study on the influence of cellulose ethers on the complexation of bromazepam with β-cyclodextrin and its derivatives.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 23. Α. Μητροπούλου:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός φθοροκινολονών με ευαισθητοποίηση ιοντικού φθορισμού τερβίου.
  2004, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  Α. Mitropoulou:
  Chemiluminometric determination of fluoroquinolones with sensitization of terbium ion fluorescence.
  2004, Supervisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 24. Π. Ζερεφός:
  Σύζευξη ανασυνδυασμένης φωτοπρωτεΐνης αικουορίνης με στρεπταβιδίνη. Εφαρμογές του προϊόντος σύζευξης σε προσδιορισμούς σημειακών μεταλλάξεων. 
  2004, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Zerefos:
  Conjugation of the photoprotein aequorin with streptavidin. Applications of the conjugate in the determination of single nucleotide polymorphisms. 
  2004, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 25. Π. Ελένη:
  Προσδιορισμός του λευκοχρύσου με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη και μελέτη του μηχανισμού ατομοποίησης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Eleni:
  Determination of platinum by electrothermal atomic absorption spectrometry and investigation of the atomization mechanism. 
  2004, Advisor:E. Piperaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 26. Σ. Θεοδωρολέα:
  Προσδιορισμός του σεληνίου στο μητρικό γάλα με την τεχνική της φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη και μελέτη του μηχανισμού ατομοποίησης.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Πιπεράκη (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Theodorolea:
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption and investigation of the atomization mechanism.
  2004, Advisor: E. Piperaki (Specialization: Analytical Chemistry)

 27. M. Λίγκα:
  Ανάπτυξη και επικύρωση δύο μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον οίνο με εκχύλιση στερεής φάσης και αεριοχρωματογραφία.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειμμάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μηλιάδης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  M. Liga:
  Development and validation of two multiresidue methods for the determination of pesticide residues in wine by solid-phase extraction and gas chromatography.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Benakeio Phytopathology Institute, Residues Laboratory, Scientific Advisor: G. Miliadis (Specialization: Analytical Chemistry)

 28. Τ. Κωνστάντου:
  Ανάπτυξη διπλής χημειοφωταυγούς δοκιμασίας υβριδισμού για την ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή. 
  2005, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  J. Konstantou:
  Dual-analyte chemiluminometric hybridization assay for the detection of single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction. 
  2005, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Analytical Chemistry)

 29. Α. Γκύζη:
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA της κυτταροκερατίνης 19 (CK-19) σε περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο μαστού.
  2002, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Gizi:
  Development and clinical applications of a real-time quantitative RT-PCR for CK-19 mRNA in peripheral blood of breast cancer patients.
  2002, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 30. Α. Σπυροπούλου:
  Κλινικές εφαρμογές μεθόδων προσδιορισμού του mRNA της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT).
  2002, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  Α. Spyropoulou:
  Clinical applications of methods for the determination of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) mRNA.
  2002, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 31. Σ. Ματθαίου: 
  Μελέτη μεταβολισμού και απέκκρισης δραστικών ουσιών αντισυλληπτικών ιδιοσκευασμάτων με την τεχνική της αεριοχρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS και GC-HRMS) και η επίδρασή τους στο έλεγχο doping. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία) 

   

  S. Matthaiou:
  Metabolism and excretion study of oral contraceptives components by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS and -HRMS) and their impact on doping control.
  2003, Advisor P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 32. Μ. Ντούλια:
  Ανάπτυξη μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA της μαστοσφαιρίνης A (mammaglobin A) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο και κλινικές εφαρμογές σε ασθενείς με καρκίνο μαστού.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  M. Ntoulia:
  Development of a quantitative method for the detection of mammaglobin A by using real-time RT-PCR and the clinical applications in patients with breast cancer.
  2003, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 33. Ε. Ζυγαλάκη: 
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού του mRNA του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  E. Zygalaki:
  Development and clinical applications of a method for the quantitative detection of vascular endothelial growth factor (VEGF) mRNA with real-time Rt-PCR.
  2003, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 34. Α. Μαγγίνα:
  Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής αποδόσεως για τον προσδιορισμό βριμονιδίνης σε υδατοειδές υγρό οφθαλμού. 
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Magina:
  Development and optimization of a high performance liquid chromatography method for the determination of brimonidine in aqueous humor of the eye.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Clinical Chemistry)

 35. Α. Παυλίδου: 
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθόδου PCR σε πραγματικό χρόνο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του mRNA του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Pavlidou:
  Development and clinical applications of a quantitative real time PCR for carcinoembryonic antigen (CEA).
  2004, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 36. Ε. Αρμάου:
  Αξιολόγηση των μεθόδων σαρώσεως και επιβεβαίωσης των διογκωτικών ουσιών πλάσματος ΗΕS και δεξτράνης σε ούρα αθλητών με αέρια χρωματογραφία / φασματομετρία μαζών.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  Ε. Armaou:
  Validation of screening and confirmation methods of plasma expanders HES dextran in human urine with gas chromatography / mass spectrometry.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 37. I. Δελημάρης:
  Εκτίμηση της οξειδωτικής κατάστασης στον ορό ασθενών.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Επιστημονικός Υπεύθυνος: A. Αστερίου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία) 

   

  J. Delimaris:
  Assessment of oxidant status in serum.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Laboratory of Biological Chemistry, Medical School, Scientific Advisor: A. Asteriou (Specialization: Clinical Chemistry)

 38. Χ. Αναγνωστάκου:
  Συγκριτική μελέτη διπλού και τριπλού ανοσοφθορισμού και ποσοτική εκτίμηση των δεικτών CD5, CD20 και CD38 σε Β-λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός, Επιστημονική Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)
 39. Ch. Anagnostakou:
  Comparative study of double and triple immunofluorescence and quantitative estimation of CD5, CD20 and CD38 markers in B-lymphoproliferative disorders by the method of flow cytometry.
  2004, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)
 40. Ν. Ιωαννίδου: 
  Ποσοτικός προσδιορισμός του BRCA1 mRNA με Real Time PCR στον σποραδικό καρκίνο του μαστού.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  N. Ioannidou: 
  Applications of a real-time quantitative RT-PCR method for BRCA1 mRNA in sporadic breast cancer.
  2005, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 41. O. Πετρά:
  Επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου καλωδίων υψηλής τάσης στην απέκκριση της θειϊκής 6-υδροξυμελατονίνης στα ανθρώπινα ούρα.
  2005, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)
  O. Petra:
  Effect of electromagnetic fields emitted by high-power lines on the urinary excretion of 6-hydroxymelatonic sulphate.
  2005, Advisor P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)
 42. Ε. Κώνστα:
  Μελέτη ανοσοφαινότυπου ΝΚ και ΝΚΤ κυττάρων σε φυσιολογικούς μάρτυρες, σε HIV(+) ασθενείς και σε ασθενείς με ΝΚ ή CD8 λεμφοκυττάρωση.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός, Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  E. Konsta:
  Study of the immunophenotype of NK and NKT cells in healthy individuals, HIV(+) patients and patients with NK or CD8 lymphocytosis.
  2005, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)

 43. Ε. Χαβιάρα: 
  Μελέτη ανοσοφαινότυπου ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα με κυτταρομετρία ροής. 
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Ψαρρά, Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο. Ευαγγελισμός (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  E. Chaviara:
  Study of T regulatory cells immunophenotype in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis by flow cytometry.
  2005, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Flow Cytometry, Department of Immunology and histocompatibility, Evagelismos Hospital, Scientific Advisor: K. Psara (Specialization: Clinical Chemistry)

 44. Ε. Μαυρόγιαννου:
  Ανάπτυξη και κλινικές εφαρμογές μεθοδολογίας για τον ποσοτικό προσδιορισμό τεσσάρων προϊόντων εναλλακτικού ματίσματος της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο.
  2005, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  E. Mavrogiannou:
  Development and clinical applications of a real time method for the quantitative detection of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) splice variants with real-time RT-PCR.
  2005: Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 45. Δ. Αργύρης:
  Προσδιορισμός καρβονυλικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  D. Argyris:
  Determination of carbonyl compounds in the atmosphere of Athens.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 46. Γ. Βερύκιος: 
  Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων VOCs στα καυσαέρια των αυτοκινήτων.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  G. Verykios:
  Determination of volatile organic compounds (VOCs) in cars’ exhausts.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 47. Κ. Μπούμπα:
  Προσδιορισμός οργανικών ρύπων για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των σχολειών της περιοχής της Αθήνας. 
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  K. Bouba:
  Determination of selected organic air pollutants for the evaluation of indoor air quality in school buildings of Athens. 
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 48. A. Σολδάτος:
  Προσδιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων ΒΤΕΧ σε εσωτερικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και βενζινοπωλεία.
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  A. Soldatos:
  Determination of ΒΤΕΧ compounds in enclosed car parking and gasoline service stations.
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 49. Α. Στρούμπου:
  Προσδιορισμός ανόργανων ρύπων για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων της Αθήνας. 
  2001, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) 

   

  A. Stroumpou:
  Determination of selected inorganic air pollutants for the evaluation of indoor air quality in school buildings of Athens. 
  2001, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 50. Α. Δρεμέτσικα:
  Υγροχρωματογραφικός προσδιορισμός οργανικών οξέων στην ατμόσφαιρα προθηκών και ερμαρίων μουσείων της Αθήνας.
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  A. Dremetsika:
  Determination of organic acids in the atmosphere of display cases and cabinets in Athens’ museums by High Performance Liquid Chromatography.
  2002, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 51. Α. Καρανάσιου:
  Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας των Αθηνών.
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: K. Ελευθεριάδης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  A. Karanasiou:
  Determination of heavy metals in suspended particulate matter of Athens’ atmosphere.
  2002, Advisor: P. A. Siskos, NCSR Demokritos, Institute of Environmental Research, Scientific Advisor: K. Eleftheriades (Specialization: Clinical Chemistry)

 52. Α. Πασαμιχάλη: 
  Ο ρόλος των βιογενών πτητικών οργανικών ενώσεων στον σχηματισμό του τροποσφαιρικού όζοντος σε περιοχές της βορείου Μεσογείου. 
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Μπάρτζης (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) 

   

  Α. Passamihali:
  The role of biogenic volatile organic compounds to the tropospheric ozone formation in regions of the northern Mediterranean area.
  2002, Advisor: P. A. Siskos, NCSR Demokritos, Institute of Environmental Research, Scientific Advisor: I. Bartzis (Specialization: Clinical Chemistry)

 53. Γ. Τσάμης:
  Μελέτη του μεταβολισμού και βελτιστοποίηση της μεθόδου προσδιορισμού των εκδυστεροειδών, μιας νέας τάξης εναλλακτικών εντομοκτόνων, στον ανθρώπινο οργανισμό. 
  2002, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Εργαστήριο Ελέγχου Doping, OAKA, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  G. Tsamis:
  Study of the metabolism and development of determination method of the ecdysteroids, a new generation of alternative insecticides in human urine
  2002, Advisor: P. A. Siskos, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: K. Georgakopoulos (Specialization: Clinical Chemistry)

 54. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων των νιτρο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονθράκων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  Ε. Κyriakakis:
  Determination of the concentrations of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Athens.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 55. Μ. Λαμπρούση:
  Προσδιορισμός υπολειμμάτων στον παραγωγικό εξοπλισμό φαρμακοβιομηχανιών. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  Μ. Lambroussi: 
  Determination of residual in the manufacturing equipment of pharmaceutical industries.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 56. Β. Σακελλαρίου: 
  Προσδιορισμός του μεθυλοτριτοταγή βουτυλαιθέρα στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής. 
  2003, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  V. Sakellariou:
  Determination of methyl tert-butyl ether (MTBE) in the atmosphere of Athens basis.
  2003, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 57. Π. Γεωργίου:
  Καθαρισμός δειγμάτων με εκχύλιση στερεής φάσης για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με την τεχνική της αεριοχρωματογραφίας με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων. 
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειμμάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  P. Georgiou:
  Solid phase extraction for the determination of pesticide residues with the technique of gas chromatography with ECD detector.
  2004, Advisor: P. A. Siskos, Benakeio Phytopathology Institute, Residues Laboratory, Scientific Advisor: K. Liapis(Specialization: Clinical Chemistry)

 58. A. Κουτσάφτης:
  Παρακολούθηση των τιμών βαρέων μετάλλων, φωσφόρου και οργανικού άνθρακα στα διάφορα στάδια επεξεργασίας λυμάτων στη μονάδα της Ψυττάλειας.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  Α. Koutsaftis:
  Monitoring of phosphorous heavy metals and organic carbon in various stages of waste treatment in Psittalia waste water treatment plant. 
  2004, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry) 

 59. A. Σουλιώτης:
  Προσδιορισμός χλωρο-οξικών οξέων σε κλάσματα σωματιδίων στην ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  A. Souliotis: 
  Determination of chloro-acetic acids in fractions of particulate matter in Athens’ atmosphere.
  2004, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 60. M. Τσάκας:
  Μελέτη της κατανομής νιτρο-πολυκυκλικών ενώσεων στην σωματιδιακή φάση στην ατμόσφαιρα της Αθήνας.
  2004, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  Μ. Τsakas:
  Study of the distribution of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate matter in the atmosphere of Athens 
  2004, Advisor: P. A. Siskos 

 61. N. Λιακόπουλος:
  Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων του 1,3-βουταδιενίου στην Ατμόσφαιρα των Αθηνών. 
  2005, Επιβλέπων: Π. Α. Σίσκος (Ειδίκευση: Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος)

   

  Ν. Liakopoulos:
  Determination of the concentrations of 1,3-butadiene in the atmosphere of Athens bias. 
  2005, Advisor: P. A. Siskos (Specialization: Clinical Chemistry)

 62. Α. Αρβανίτη:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση υγροχρωματογραφικής μεθόδου υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης για τον προσδιορισμό λιγκομυκίνης σε πρόβειο πλάσμα αίματος.
  2004, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη Ελένη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  A. Arvanitis:
  Development and validation of a reversed – phase high performance liquid chromatography method for the determination of lincomycin in sheep plasma.
  2004, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 63. A. Μαυροπούλου:
  Μοριακές τεχνικές στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων – Ανάπτυξη μεθόδου διπλής συναγωνιστικής PCR με χρήση εσωτερικών προτύπων και βιοφωταυγή ανίχνευση για τον προσδιορισμό γενετικά τοποποιημένης σόγιας.
  2004, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου Πηνελόπη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  A. Mavropoulou:
  Molecular techniques in food quality assurance – Development of a double quantitative PCR method using internal standards and bioluminescence hybridization assay for the determination of genetically modified soya in foodstuffs.
  2004, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 64. Z. Βογιατζηδάκη:
  Αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης νοθείας σε μέλι, ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά με φασματομετρία μαζών λόγου ισοτόπων (IRMS).
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  Z. Vogiatzidaki:
  Validation of methods of detection of adulteration in honey, sugar and alcoholic drinks by isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 65. A. Μακρή:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού δισφαινόλης Α σε προσομοιωτές τροφίμων με υγροχρωματογραφία. Εφαρμογή της μεθόδου μετά από δοκιμές μετανάστευσης σε πολυκαρβονικά σκεύη.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  A. Makri:
  Development and validation of a method for the determination of bisphenol A in food simulant by liquid chromatography. Application of the method, after migration tests, to polycarbonate utensils.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 66. E. Σφενδουράκη:
  Ανάπτυξη/αξιολόγηση και εφαρμογές μεθόδου ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό του φυτοφαρμάκου Ethephon (2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Sfendouraki:
  Development/validation and applications of ion chromatographic method for the determination of pesticide Ethephon (2-chloroethylphosphonic acid).
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 67. M. Δεμέστιχα:
  Βελτιστοποιημένη μέθοδος GC-MS για τον ποσοτικό προσδιορισμό ενδογενών αναβολικών παραγόντων.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  M. Demesticha:
  Optimized method GC-MS for the quantitation of endogenous anabolic steroids.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 68. N. Σάλαρη:
  Εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγοποίησης στις μεθόδους επιβεβαίωσης διεγερτικών και ναρκωτικών ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC-MS.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  N. Salari:
  Alternative derivatisation methods for the confirmation of stimulants and narcotics in human urine with GC-MS.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 69. Ν. Μαραγκού:
  Προσδιορισμός δισφαινόλης Α σε γάλα με εκχύλιση στερεάς φάσης και υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  N. Maragou:
  Determination of bisphenol A in milk by solid phase extraction and liquid chromatography – mass spectrometry.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 70. Αικ. Μηνιώτη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού των επιτρεπομένων συνθετικών χρωστικών σε υδατοδιαλυτά τρόφιμα με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων.
  2005, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Minioti:
  Development and validation of a method for the determination of permitted synthetic colorants in water-soluble foods by HPLC and photodiode array.
  2005, Advisor: N. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 71. Γ. Τσιακατούρας:
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού και συγκριτική μελέτη μεταβολισμού του ισομεθεπτενίου και της επταμινόλης σε ούρα ανθρώπων για τον έλεγχο doping με τις τεχνικές GC και GC-MS.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  G. Tsiakatouras:
  Development of a method for the determination and metabolism study of isometheptene and eptaminol in human urine by gas chromatography – mass spectrometry in doping control.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 72. Γ. Κώνστα:
  Μελέτη επίδρασης μοριακής μάζας και μοριακών αλληλεπιδράσεων αναλύτων στην απόκριση ανιχνευτή ELSD – Μελέτες και προσδιορισμοί συμπλόκων β-κυκλοδεξτρίνης με HPLC – ELSD.
  2005, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  G. Konsta:
  Effect of molecular mass and molecular interactions of analytes on the response of evaporative light scattering detector – Studies and determination of β-cyclodextrin complexes with HPLC – ELSD.
  2005, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 73. I. Λίτου:
  Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογές βιοαισθητήρα DNA για την ανίχνευση μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών.
  2005, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας)

   

  G. Litos:
  DNA biosensor for the detection of single nucleotide polymorphisms.
  2005, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 74. Α. Φραγκάκη:
  Ποσοτικές Σχέσεις Δομής Δράσης,
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων)

   

  A. Fragaki:
  Quantitative structure – activity relationships.
  2001, Advisor: M. Koupparis, Doping Control Laboratory, OAC, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs)

 75. Α. Δρελιώζη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης για τον προσδιορισμό μισοπροστόλης σε πολυμερή.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Φαρμάκων)

   

  A. Dreliozi:
  Development and validation of a high performance liquid chromatography method for the determination of misoprostole in polymers.
  2003, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Pharmaceutical Analysis – Quality Control of Drugs)

 76. Α. Κατσαγώνης:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό ρεσβερατρόλης στο πλάσμα,
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

   

  A. Katsagonis: 
  Development and evaluation of an HPLC method for the determination of resveratrol in plasma.
  2001, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 77. Φ. Μπαζώτη:
  Κατασκευή και αναλυτικές εφαρμογές χημικού αισθητήρα μεφαιναμικών.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

   

  F. Bazoti:
  Construction and analytical applications of a mephenamate chemical sensor.
  Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 78. Αικ. Καζάκου:
  Ενώσεις συναρμογής της δεκανοϊκής νανδρολόνης με ενώσεις του λευκοχρύσου και μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με DNA.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

   

  E. Kazakou:
  Complexes of nandrolone decanoate with platinum compounds and interaction study with DNA.
  Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 79. Α. Ψωμάς:
  Ανάπτυξη αναλυτικής μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού φαιντανύλης σε σκεύασμα διαδερμικής απορρόφησης με υγρή χρωματογραφία υψηλής αποδόσεως.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων)

   

  A. Psomas: 
  Development of a high performance liquid chromatography analytical method for the determination of phentanyl in transdermal absorption formulation.
  2004, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Production and Quality Control of Drugs)

 

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Α. Ζαχαροπούλου: 
  Παρασκευή και μελέτη της επίδρασης ακινητοποιημένων συζευγμάτων πρωτεΐνης – θυροξίνης στον ενζυμοανοσοπροσδιορισμό της ελεύθερης θυροξίνης στον ανθρώπινο ορό.
  2001, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Ραδιοαναλυτικών 
  Προϊόντων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Χριστοφίδης

   

  A. Zacharopoulou:
  Preparation and investigation of the effect of immobilized conjugates of protein-thyroxine on the enzyme-immunoassay of free thyroxine in human serum.
  2001, Advisor: M. Koupparis, Control Laboratory of Radioanalytical Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: I. Christofides

 2. Α. Μ. Μιχαλάτoς:
  Χημειoφωταύγεια στηv αέρια φάση. Αναλυτικές εφαρμογές χημειοφωταυγών αντιδράσεων του όζοντος.
  2001, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός

   

  A. M. Mihalatos:
  Chemiluminescence in the gas phase. Analytical applications of chemiluminescent reactions of ozone.
  2001, Advisor: A. C. Calokerinos

 3. Λ. Π. Παλίλης:
  Ανάπτυξη και μελέτη νέων χημειοφωταυγειομετρικών αναλυτικών τεχνικών.
  2002, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός

   

  L. P. Palilis:
  Development and study of new chemiluminescent analytical techniques.
  2002, Advisor: A. C. Calokerinos

 4. Μ. Κωνσταντίνου:
  Εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) στην αναγνώριση προτύπων σε βιολογικά υγρά.
  2003, Επιβλέποντες: Μ. Κουππάρης, E. Μικρός (Τμήμα Φαρμακευτικής)

   

  M. Constantinou:
  Application of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) in pattern recognition in biological fluids.
  Advisors: M. Koupparis, E. Mikros (Department of Pharmacy)

 5. Χ. Μαστιχιάδης:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση τριχοειδούς οπτικού ανοσοαισθητήρα φθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό διαφορετικών ουσιών στο ίδιο δείγμα.
  2003, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Ινστιντούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιογνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σ. Κακαμπάκος

   

  Ch. Mastichiadis:
  Development and evaluation of an optical cappilary fluoroimmunosensor for the simultaneous determination of analytes in the same sample.
  2003, Advisor: M. Koupparis, Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products, NCRS Democritos, Scientific Advisor: S. Kakambakos

 6. Κ. Γλυνού:
  Σύνθεση και αναλυτικές εφαρμογές προϊόντων σύζευξης της φωτοπρωτεΐνης ακουορίνης με ολιγονουκλεοτίδια. Ανάλυση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 
  2003, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

   

  Κ. Glynou:
  Preparation and analytical applications of aequorin-oligonucleotide conjugates. Analysis of genetically modified organisms (GMOs)
  2003, Advisor: P. Ioannou

 7. E. Εμμανουηλίδου:
  Αξιοποίηση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και της χημειοφωταυγούς ανίχνευσης για τον προσδιορισμό μοριακών δεικτών του καρκίνου του προστάτη σε περιφερικό αίμα. 
  2003, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου

   

  E. Emmanouilidou:
  Determination of prostate specific cancer markers in peripheral blood using polymerase chain reaction and chemiluminometric assays. 
  2003, Advisor: P. Ioannou

 8. Χ. Κρούπης:
  Μοριακή μελέτη των γονιδίων BRCA-1 και BRCA-2 σε Ελληνες ασθενείς με κληρονομούμενο καρκίνο μαστού και ωοθηκών.
  2003, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου

   

  Ch. Kroupis:
  Molecular study of the BRCA-1 and BRCA-2 genes in Greek patients with hereditary breast and ovarian cancer.
  2003, Advisor: E. Lianidou

 9. Ν. Μέγκουλας:
  Εφαρμογές τεχνικής χρωματογραφίας HPLC με ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας στον έλεγχο γλυκοσιδών αντιβιοτικών.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

   

  N. Megoulas:
  Applications of HPLC chromatographic technique with light scattering detector in the control of glucosides antibiotics.
  2004, Advisor: M. Koupparis

 10. Μ. Ντούσικου:
  Ανάπτυξη αισθητήρων / βιοαισθητήρων ροής για τη χρήση τους ως ανιχνευτών σε συστήματα αυτοματοποιημένων αναλυτών ροής.
  2004, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης

   

  M. Dousikou:
  Development of flow sensors / biosensors for their use as detectors in flow 
  analyzers.
  2004, Advisor: M. Koupparis

 11. Ι. Σιταράς:
  Φυσικοχημική μελέτη αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου Αττικής.
  2005, Επιβλέπων: Π. Σίσκος

   

  I. Sitaras:
  Physicochemical study of aerosols in the atmosphere of Attica basin.
  2005, Advisor: P. Siskos

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. J. Atta-Politou, I. Skopelitis, I. Apatsidis, M. Koupparis:
  In vitro study on fluoxetine adsorption onto charcoal using potentiometry.
  Eur. J. Pharm. Sci., 12, 311 (2001)
 2. P. Solich, C. K. Polydorou, M. A. Koupparis, C. E. Efstathiou:
  Automated flow injection fluorimetric determination and dissolution studies of bumetanide in pharmaceuticals.
  Anal. Chim. Acta, 438, 131 (2001)
 3. P. S. Petrou, S. E. Kakabakos, M. A. Koupparis, I. Christofidis: 
  Ιmproved antibody coating protocol using second antibody antiserum: Application in total thyroxin immunoassay.
  J. Immunoassay, 22(3), 235 (2001)
 4. E. K. Paleologos, M. A. Koupparis, M. I. Karayannis, P. G. Veltsistas:
  Nonaqueous catalytic fluorometric trace determination of vanadium based on the pyronine B – hydrogen peroxide reaction and flow injection after cloud point extraction.
  Anal. Chem., 73, 4428 (2001)
 5. M. I. Prodromidis, P. G. Veltsistas, C. E. Efstathiou, M. I. Karayannis: 
  Amperometric detection of periodate using a graphite electrode modified with a novel α-Keggin-type silicotungstic acid salt and determination of ethylene glycol in anti-freeze fluids.
  Electroanalysis, 13, 960 (2001)
 6. P. Fletcher, K. N. Andrew, A. C. Calokerinos, S. Forbes, P. J. Worsfold:
  Analytical applications of flow injection chemiluminescence detection – A review.
  Luminescence, 16, 1 (2001)
 7. E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Enzyme-amplified aequorin-based bioluminescence hybridization assays.
  Anal. Chem., 73, 689 (2001) 
 8. P. A. Siskos, K. E. Bouba, A. P. Stroubou: 
  Determination of selected pollutants and measurement of physical parameters for the evaluation of indoor air quality in school buildings in Athens, Greece.
  Indoor Built. Environ., 10, 185 (2001)
 9. P. A. Siskos, E. B. Bakeas, I. Lioli, V. N. K. Smyrnioudi, P. Koutrakis: 
  Chemical characterization of PM2.5 Aerosols in Athens – Greece.
  Environ. Technol., 22, 687 (2001)
 10. D. L. Giokas, P. A. Siskos, M. I. Karayannis: 
  Environmental education and research in Greece. 
  Environ. Scien. Poll. Res., 8(4), 289 (2001) 
 11. C. Tsitsimpikou, G. D. Tsamis, P. A. Siskos, M.-H. E. Spyridaki, C. G. Georgakopoulos: 
  Study of excretion of ecdysterone in human urine. 
  Rapid Comm. Mass Spectrom., 15(19), 1796 (2001) 
 12. M.-H. E. Spyridaki, C. J. Tsitsimpikou, P. A. Siskos, C. G. Georgakopoulos: 
  Determination of ephedrines in urine by gas chromatography-mass spectrometry. 
  J. Chromatogr. B: Biom. Scien. Appl., 758(2), 311 (2001)
 13. I. E. Sitaras, P. A. Siskos: 
  Levels of volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Athens, Greece. 
  Polyc. Arom. Comp., 18(4), 451 (2001)
 14. N. S. Thomaidis, N. Manalis, L. Viras, T. D. Lekkas: 
  Determination of lead, cadmium, arsenic and nickel in atmospheric particulate matter by simultaneous multi-element electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Int. J. Environ. An. Ch., 79, 105 (2001)
 15. N. S. Thomaidis, F. C. Adams, Th. D. Lekkas: 
  A simple method for the speciation of organotin compounds in water samles using ethylation and GC-QFAAS.
  Microchim. Acta, 136, 137 (2001)
 16. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Toxicity of organotin compounds to activated sludge. 
  Εcotox. Εnviron. Safe., 49, 275 (2001)
 17. C. A. Georgiou, N. S. Thomaidis: 
  A critical review of the status of analytical chemistry in the European Union during 1993-1999 as appraised on the basis of papers abstracted in analytical abstracts. 
  TRAC-Trend. Anal. Chem., 20, 462 (2001)
 18. E. Labrinea, N. S. Thomaidis, C. A. Georgiou: 
  Direct olive oil anisidine value determination by flow injection. 
  Anal. Chim. Acta, 448, 201 (2001)
 19. A. Stathopoulou, K. Angelopoulou, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Quantitative RT-PCR luminometric hybridization assay with an RNA-internal standard for cytokeratin-19 mRNA in peripheral blood of patients with breast cancer.
  Clin Biochem, 34, 651 (2001)
 20. M. Kolioliou, M. Talieri, E. S. Lianidou:
  Development of a quantitative hybridization assay for the determination of telomerase activity.
  Clin. Biochem., 34, 277 (2001)
 21. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias:
  Selective continuous monitoring and analysis of mixtures of acesulfame-K, cyclamate and saccharin in artificial sweetener tablets, diet soft drinks, yogurts, and wines using filter-supported bilayer lipid membranes.
  Anal. Chem., 73, 5945 (2001)
 22. T. Hianik, P. Rybar, L. Svobodova, S. Kresak, D. P. Nikolelis:
  Liposome aggregation in presence of sweeteners cyclamate and saccharin.
  Die Pharmazie, 56(8), 633 (2001)

   

 23. D. P. Nikolelis, S. Pantoulias, U. J. Krull, J. Zeng:
  Electrochemical transduction of the interactions of the sweeteners acesulfame- K, saccharin and cyclamate with bilayer lipid membranes (BLMs).
  Electroch. Acta, 46, 1025 (2001)
 24. A. D. Zacharopoulou, I. Christofidis, S. E. Kakabakos, M. A. Koupparis:
  Free thyroxine solid-analog immunoassays. Investigation of the albumin effect on the antibody binding to immobilized thyroxine-protein conjugates.
  Imm. Immunochem., 23(1), 95 (2002)
 25. G. Paraskevas, J. Atta-Politou, M. Koupparis:
  Spectrophotometric determination of lisinopril in tablets using 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene reagent.
  J. Pharm. Biom. Anal. 29, 865 (2002)
 26. Z. D. Tzouganaki, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  Development and validation of liquid chromatographic method for the determination of lycopene in plasma.
  Anal. Chim. Acta, 467, 115 (2002)
 27. A. Economou, S. D. Bolis, C. E. Efstathiou, G. J. Volikakis: 
  Virtual electroanalytical instrument for square wave voltammetry.
  Anal. Chim. Acta, 467, 179 (2002)
 28. C. Mastichiadis, S. E. Kakabakos, I. Christofidis, M. A. Koupparis, C. Willetts, K. Misiakos:
  Simultaneous determination of pesticides using a four-band disposable optical capillary immunosensor.
  Anal. Chem., 74(23), 6064 (2002)
 29. A. M. Mihalatos, A. C. Calokerinos:
  Determination of halogenated hydrocarbons by flow injection ozone chemiluminescence. 
  Anal. Chim. Acta, 451(2), 189 (2002)
 30. M. A. Fotopoulou, P. C. Ioannou:
  Post-column terbium complexation and sentisized fluorescence detection for the determination of norepinephrine, epinephrine and dopamine using high-performance liquid chromatography.
  Anal. Chim. Acta, 462, 179 (2002) 
 31. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Volatile hydrocarbons in the atmosphere of Athens, Greece. 
  Envir. Scien. Poll. Res., 9(4), 234 (2002)
 32. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Photochemical episodes and volatile hydrocarbons in Athens Greece. 
  Fres. Envir. Bull., 11(6), 312 (2002)
 33. M. I. Karayannis, D. Kotzias, P. A. Siskos: 
  Chemistry for a sustaining world. 
  Envir. Scien. Poll. Res., 9(6), 443 (2002)
 34. A. S. Stasinakis, D. Mamais, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Εffect of chromium(VI) on bacterial kinetics of heterotrophic biomass. 
  Water Res., 36, 3341 (2002)
 35. C. Kroupis, A. Ladopoulou, I. Konstantopoulou, L. Ioannidou-Mouzaka, A. C. Schofield, A. Pantazidis, S. Armaou, I. Tsiagas, E. Lianidou, E. Efstathiou, C. Tsionou, C. Panopoulos, M. Mihalatos, G. Nasioulas, D. Skarlos, N. E. Haites, G. Fountzilas, N. Pandis, D. Yannoukakos:
  Germ line BRCA1 and BRCA2 mutations in Greek breast/ovarian cancer families: 382insC is the most frequent mutation observed.
  Cancer Lett., 185(1), 61 (2002)
 36. D. P. Νikolelis, M. Mitrokotsa:
  Stabilized lipid film based biosensors for atenolol.
  Biosens. Bioelectr., 17, 565 (2002)
 37. D. P. Nikolelis, S. S. E. Petropoulou, M. V. Mitrokotsa:
  A minisensor for the rapid screening of atenolol in pharmaceutical preparations based on surface-stabilized bilayer lipid membranes with incorporated DNA.
  Bioelectrochem., 58, 107 (2002)
 38. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, E. Pergel, K. Toth:
  Biosensors for the rapid detection of dopamine using bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated calix[4]resorcinarate receptor.
  Electroanal., 14(11), 783 (2002)
 39. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou:
  Investigation of interactions of a resorcin[4]arene receptor with bilayer lipid membranes (BLMs) for the electrochemical biosensing of mixtures of dopamine and ephedrine.
  Biochim. Bioph. Acta, 1558, 238 (2002)
 40. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, G. Theoharis:
  Electrochemical investigation of interactions of bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated resorcin[4]arene receptor with ephedrine for the development of a stabilized lipid film biosensor for ephedrine.
  Electrochim. Acta, 47, 3457 (2002)
 41. D. P. Nikolelis, G. Theoharis:
  Rapid detection of vanillin in alcocholic beverages using stabilized polymerized lipid films based biosensors.
  Electroanal., 13, 1661 (2002)
 42. H. A. Archontaki, M. V. Vertzoni, M. H. Athanassiou-Malaki:
  Study on the inclusion complexes of bromazepam with β- and β-hydroxypropyl- cyclodextrins.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 28, 761 (2002)
 43. S. C. Marselos, H. A. Archontaki:
  Development and validation of a reversed-phase HPLC method for the determination of ethyl-3-(N-n-butyl-N-acetyl)aminopropionate in an insect repellent semi-solid formulation.
  J. Chromatogr. A, 946, 295 (2002)
 44. S. C. Marselos and H. A. Archontaki:
  Development and optimization of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of piperacillin and tazobactam in tazocin injectable powder.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 29, 787 (2002)
 45. Ch. Grizis, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  Simultaneous determination of oleuropein and tyrosol in plasma using high performance liquid chromatography with UV detection.
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 26(4), 599 (2003)
 46. V. Evagelou, A. Tsantili-Kakoulidou, M. A. Koupparis:
  Determination of the dissociation constants of cephalosporins cefepime and cefpirome using UV spectrometry and pH potentiometry.
  J. Pharm. Biom. Anal., 31(6), 1119 (2003)
 47. C. M. Pistos, A. Tsantili-Kakoulidou, M. A. Koupparis:
  The effect of ion pairing reagents in the retention profile of zwitterioning cephalosporins. 
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 26(6), 937 (2003)
 48. C. Mastichiadis, I. Christofidis, M. A. Koupparis, C. Willets, S. E. Kakabakos:
  Solid-phase fluorimmunoassay for the determination of mesotrione -a novel triketone herbicide- in water with direct measurement onto the solid support.
  Analyst, 128, 404 (2003)
 49. E. P. Tsaousoglou, S. D. Bolis, C. E. Efstathiou: 
  A Monte-Carlo simulation for the prediction of precision of absorbance measurements with a miniature CCD spectrometer.
  J. Autom. Meth. Manag. Chem., 25, 35 (2003) 
 50. C. E. Efstathiou: 
  SpecScan: A utility program for generating numerical data from printed forms of spectra and other signals. 
  J. Chem. Educ., 80, 1093 (2003)
 51. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Affinity capture-facilitated preparation of aequorin-oligonucleotide conjugates for rapid hybridization assays.
  Bioconjug. Chem., 14, 1024 (2003) 
 52. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, V. Syriopoulou:
  Oligonucleotide-functionalized gold nanoparticles as probes in a dry-reagent strip biosensor for DNA analysis by hybridization. 
  Anal. Chem., 75, 4155 (2003) 
 53. E. Emmanouilidou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, K. Polizois:
  Determination of prostate specific antigen mRNA in peripheral blood by RT-PCR and simple chemiluminometric hybridization assay in a high-throughput format. 
  Anal. Biochem., 213, 97 (2003)

   

 54. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  One-step purification and refolding of recombinant photoprotein aequorin by immobilized metal-ion affinity chromatography.
  Protein Expres. Purif., 27, 384 (2003)
 55. E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Dispersion of volatile hydrocarbons in urban street canyons. 
  J. Air Waste Manag. Assoc., 53(4), 497 (2003)
 56. Determination of chloroacetates in atmospheric particulate matter.
  Envir. Scien. Technol., 37(11), 2336 (2003)
 57. N. S. Thomaidis, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Characterization of lead, cadmium, arsenic and nickel in PM2.5 particles in the Athens atmosphere, Greece. 
  Chemosphere, 52(6), 959 (2003)
 58. E. B. Bakeas, D. I. Argyris, P. A. Siskos: 
  Carbonyl compounds in the urban environment of Athens, Greece. 
  Chemosphere, 52, 805 (2003) 
 59. A. Soldatos, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Occupational exposure to Btex for workers in car parkings and gasoline service stations in Athens, Greece. 
  Fres. Envir. Bull., 12(9) 1064 (2003)
 60. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. S. Giannes, Th. D. Lekkas: 
  Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. 
  Environ. Sci. Pollut. R., 10, 177 (2003)
 61. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, E. C. Papanikolaou, A. Tsakon, Th. D. Lekkas: 
  Effects of chromium (VI) addition on activated sludge process. 
  Water Res., 37, 2140 (2003)
 62. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Speciation of chromium in wastewater and sewage sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and ETAAS.
  Anal. Chim. Acta, 478, 119 (2003)
 63. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, M. Karivali, Th. D. Lekkas:
  Chromium species behavior in the activated sludge process. 
  Chemosphere, 52, 1059 (2003)
 64. N. S. Thomaidis, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Comprehensive characterization of lead, cadmium, arsenic and nickel in PM2.5 particles in Athens – Greece: 
  Chemosphere, 52, 959 (2003)
 65. Th. Lekkas, M. Kostopoulou, A. Petsas, M. Vagi, S. Golfinopoulos, A. Stasinakis, N. Thomaidis, G. Pavlogeorgatos, A. Kotrikla, G. Gatidou, N. Xylourgidis, G. Kolokythas, Ch. Makri, D. Babos, D. Lekkas, An. Nikolaou: 
  Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/ EC in Greek water bodies. 
  J. Environ. Monitor., 5, 593 ( 2003)
 66. A. Stathopoulou, A. Gizi, M. Perraki, S. Apostolaki, N. Malamos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Real-time quantification of CK-19 mRNA positive cells in peripheral blood of breast cancer patients using LightCycler system.
  Clin. Cancer Res., 9, 5145, (2003)
 67. C. Kroupis, N. Goutas, A. Ladopoulou, I. Konstantopoulou, A. Pantazidis, E. Efstathiou, N. Vourlidis, D. Yannoukakos, C. Tsionou, E. Lianidou:
  A typical medullary breast carcinoma in a family carrying the 5382insC BRCA1 mutation.
  The Breast J., 9(3), 266 (2003)
 68. N. Xenidis, I. Vlachonikolis, D. Mavroudis, M. Perraki, A. Stathopoulou, N. Malamos, C. Kouroussis, S. Kakolyris, S. Apostolaki, N. Vardakis, E. Lianidou, V. Georgoulias: 
  Effect of adjuvant chemotherapy on peripheral blood circulating cytokeratin-19 mRNA-positive cells of patients with stage I and II breast cancer.
  Annals of Oncology, 14(6), 849, 2003.
 69. A. Stathopoulou, D. Mavroudis, M. Perraki, S. Apostolaki, J. Vlachonikolis, E. Lianidou, V. Georgoulias:
  Molecular detection of cancer cells in the peripheral blood of patients with breast cancer: comparison of CK-19, CEA and MASPIN as detection markers.
  Anticancer Res., 23, 1883 (2003)

   

 70. K. Angelopoulou, T. Spiropoulou, A. Stathopoulou, D. Dimitroulopoulos, N. Malamos, V. Georgoulias, E. Paraskevas, E. S. Lianidou:
  Development of a highly sensitive RT-PCR luminometric hybridization assay for human telomerase reverse transcriptase beta plus transcript.
  Anticancer Res., 23, 4821,(2003)
 71. D. P. Nikolelis, G. Theoharis:
  Biosensor for dopamine based on stabilized lipid films with incorporated resorcin[4]arene receptor.
  Bioelectroch., 59, 107 (2003)
 72. D. P. Nikolelis, S. S. Petropoulou, G. Theoharis:
  Biosensors for the rapid repetitive detection of adrenalin using stabilized after storage in air bilayer lipid membranes (BLMs) with incorporated calix[4]resorcinarate receptor.
  Electroanal., 15, 1616 (2003)
 73. M. Snejdarkova, L. Svobodova, D. P. Nikolelis, J. Wang, T. Hianik:
  Acetylcholine biosensor based on dendrimer layers for detection of pesticides.
  Electroanal., 15, 1185 (2003)
 74. M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, P. Galanopoulou:
  Development and optimization of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of acetaminophen and its major metabolites in rabbit plasma and urine after a toxic dose.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 32, 487 (2003)
 75. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Ion-chromatographic determination of carbocysteine in pharmaceuticals based on non-suppressed conductimetric detection.
  J. Chromatogr. A, 1026(1-2), 167 (2004)
 76. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Ion chromatographic behaviour and determination of perbromates.
  Anal. Chim. Acta, 511, 159 (2004)
 77. J. Dvorak, R. Hajkova, L. Matysova, L. Novakova, M. A. Koupparis, P. Solich: 
  Simultaneous HPLC determination ofketoprofen and its degradation products in the presence of preservatives in pharmaceuticals.
  J. Pharm. Biom. Anal., 36(3), 625 (2004)

   

  78.

 78. Development and validation of a novel LC/ELSD method for the quantitation of gentamicin sulfate components in pharmaceuticals.
  J. Pharm. Biom. Anal., 36, 73 (2004)
 79. M. A. Constantinou, E. Papakonstantinou, D. Benaki, M. Spraul, K. Shulpis, M. A. Koupparis, E. Mikros: 
  Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy combined with principal component analysis in detecting inborn errors of metabolism using blood spots. A metabonomic approach.
  Anal. Chim. Acta, 511, 303 (2004)
 80. A. G. Fragkaki, M. A. Koupparis, C. G. Georgakopoulos:
  Quantitative structure-retention relationship study of α-, β1- and β2-agonists using multiple linear regression and partial least-squares procedures.
  Anal. Chim. Acta, 512, 165 (2004)
 81. P. Kiousi, Y. S. Angelis, M. Koupparis, D. Kouretas, N. Diakakis, A. Desiris, C. G. Georgakopoulos:
  Gas chromatographic – mass spectrometric cardiotonic glycosides detection in equine urine doping analysis”,
  Chromatographia Suppl., 59, S105 (2004)
 82. L. Novakova, L. Matysova, D. Solichova, M. A. Koupparis, P. Solich: 
  A comparison of performance of C18 monolithic rod columns and conventional C18 particle-packed columns in HPLC analysis of pharmaceuticals.
  J. Chromatogr. B, 813(1-2), 191 (2004)
 83. J. Atta-Politou, P. Fraskou, M. Koupparis:
  Determination of fluoxetine and norfluoxetine in plasma by a modified high performance reversed phase liquid chromatographic method with fluorescence detection.
  J. Liq. Chromatogr. R. T., 27 (18), 2957 (2004)
 84. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Enhancement of evaporative light scattering detection in HPLC determination of neomycin based on highly volatile mobile phase, high molecular mass ion pairing reagents and controlled peak shape.
  J. Chromatogr. A, 1057 (1-2), 125 (2004)
 85. P. G. Veltsistas, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  All-solid-state potentiometric sensors for ascorbic acid by using a screen-printed compatible solid contact.
  Anal. Chim. Acta, 502, 15 (2004)
 86. N. S. Thomaidis, C. A. Georgiou, A. C. Calokerinos:
  Analytical chemistry in Balkan and East Mediterranean countries during 1994-2001. 
  Anal. Chim. Acta, 505(1), 3 (2004)
 87. E. Emmanouilidou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  High-throughput chemiluminometric determination of prostate-specific membrane antigen mRNA in peripheral blood by RT-PCR using a synthetic RNA internal standard.
  Anal. Bioanal. Chem., 380, 90 (2004) 
 88. K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Detection of transgenes in soybean by polymerase chain reaction and a simple bioluminometric assay based on a universal aequorin-labeled oligonucleotide probe.
  Anal. Bioanal. Chem., 378, 1748 (2004) 
 89. P. J. Obeid, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Rapid analysis of genetically modified organisms by in-house developed capillary electrophoresis and laser-induced fluorescence system.
  Electrophoresis, 25, 922 (2004)
 90. M. P. Baya, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Volatile organic compounds in the air of 25 greek homes. 
  Indoor Built Environ., 13(1), 53 (2004)
 91. A. Karanasiou, P. A. Siskos, K. Eleftheriadis: 
  Trace element concentrations and source identification of PM10 aerosol in Athens.
  J. Aerosol Scien., 35 (SUPPL. 2), S855 (2004)
 92. I. E. Sitaras, E. B. Bakeas, P. A. Siskos: 
  Gas/particle partitioning of seven volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in a heavy traffic urban area. 
  Scien. Total Environ., 327(1-3), 249 (2004)
 93. C. Pistos, I. Panderi, J. Atta-Politou: 
  Liquid chromatography – positive ion electrospray mass spectrometry method for the quantification of citalopram in human plasma.
  J. Chromatogr. B, Anal. Technol. Biomed. Life Sci., 810(2), 235 (2004) 
 94. G. Gatidou, A. Kotrikla, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Determination of two antifouling booster biocides and their degradation products in marine sediments by HPLC-DAD. 
  Anal. Chim. Acta, 505, 153 (2004)
 95. G. Gatidou, J. L. Zhou, N. S. Thomaidis: 
  Microwave-assisted extraction of irgarol 1051 and its main metabolite from marine sediments using water as the extractant followed by gas chromatography-mass spectrometry determination. 
  J. Chromatogr. A, 1046, 41 (2004)
 96. Th. Lekkas, G. Kolokythas, A. Nikolaou, M. Kostopoulou, A. Kotrikla, G. Gatidou, N. S. Thomaidis, S. Golfinopoulos, Ch. Makri, D. Babos, M. Vagi, A. Stasinakis, A. Petsas, D. F. Lekkas: 
  Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds.
  Environ. Int., 30, 995 (2004)
 97. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, D. Mamais, T. D. Lekkas: 
  Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge plants. 
  Chemosphere, 57, 1069 (2004)
 98. T. D. Lekkas, M. Kostopoulou, G. Kolokythas, N. Thomaidis, S. Golfinopoulos, A. Kotrikla, G. Pavlogeorgatos, A. Stasinakis, A. Nikolaou, G. Gatidou, A. Petsas, M. Vagi, D. Babos, D. Lekkas, C. Makri: 
  Optimization of analytical methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. 
  Global Nest: the Int. J., 5, 133 (2004)
 99. V. Bozionellou, D. Mavroudis, M. Perraki, S. Papadopoulos, S. Apostolaki, E. Stathopoulos, A. Stathopoulou, E. Lianidou, V. Georgoulias:
  Trastuzumab administration can effectively target chemotherapy-resistant cytokeratin-19 messenger RNA-positive tumor cells in the peripheral blood and bone marrow of patients with breast cancer.
  Clin. Cancer Res., 10(24), 8185 (2004)
 100. C. Kroupis, E. Lianidou, N. Goutas, S. Vasilaros, D. Yannoukakos, M. B. Petersen: 
  Genetic counseling of medullary breast cancer patients.
  Clin. Genetics, 65, 343 (2004)
 101. A. Spiropoulou, E. Ferekidou, A. Angelopoulou, A. Stathopoulou, M. Talieri, E. S. Lianidou:
  Effect of antineoplastic agents on the expression of human telomerase reverse transcriptase beta plus transcript in MCF-7 cells.
  Clin Biochem., 37, 299 (2004)
 102. M. Snejdarkova, L. Svobodova, G. Evtugyn, H. Budnikov, A. Karyakin, D. P. Nikolelis, T. Hianik:
  Acetylcholinesterase sensors based on gold electrodes modified with dendrimer and polyaniline: a comparative research.
  Anal. Chim. Acta, 514, 79 (2004)
 103. D. P. Nikolelis, M. Mitrokotsa:
  Rapid electrochemical detection of propanolol and metoprolol in pharmaceutical preparations using stabilized lipid films.
  Electroanalysis, 16, 741 (2004)
 104. D. P. Nikolelis, D. A. Drivelos, M. G. Simantiraki, S. Koinis:
  An optical spot test for the rapid detection of dopamine in human urine using stabilized in air lipid films.
  Anal. Chem., 76(8), 2174 (2004)
 105. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  Development and validation of a non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatographic method for the determination of four chemical UV filters in suncare formulations.
  J. Chromatogr. A, 1031, 319 (2004)
 106. A. Kakou, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Determination of L-carnitine in food supplement formulations using ion pair chromatography with indirect conductimetric detection.
  J. Chromatogr. A, 1069(2), 209 (2005)
 107. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Development and validation of a novel HPLC/ELSD method for the direct determination of tobramycin in pharmaceuticals, plasma and urine.
  Anal. Bioanal. Chem., 382(2), 290 (2005)
 108. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Direct determination of kanamycin in raw materials, veterinary formulation and culture media using a novel liquid chromatography – evaporative light scattering method.
  Anal. Chim. Acta, 547, 64 (2005)
 109. A. A. Krokidis, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  EDTA determination in pharmaceutical formulations and canned foods based on ion chromatography with suppressed conductimetric detection.
  Anal. Chim. Acta, 535, 57 (2005)
 110. A. Katsagonis, J. Atta-Politou, M. A. Koupparis:
  HPLC method with UV detection for the determination of trans-resveratrol in plasma. 
  J. Liq. Chromatogr. R.T., 28, 1393 (2005)
 111. N. C. Megoulas, M. A. Koupparis: 
  Twenty years of evaporative light scattering detection.
  Crit. Rev. Anal. Chem., 35(4), 301-316, (2005)
 112. C. Pistos, A. Tsantili-Kakoulidou, M. Koupparis:
  Investigation of the retention/pH profile of zwitterionic fluoroquinoles in reversed-phase and ion-interaction high performance liquid chromatography.
  J. Pharm. Biom. Anal., 39, 438 (2005)
 113. M. Constantinou, E. Papakonstantinou, M. Spraul, S. Sevastiadou, C. Costalos, M. Koupparis, K. Shulpis, A. Tsantili-Kakoulidou, E. Mikros:
  1H MNR-based metabonomics for the diagnosis of inborn errors of metabolism in urine.
  Anal. Chim. Acta, 542, 169 (2005)
 114. R. Saltzer, T. Mitchel, P. Mimero, M. Karayannis, C. Efstathiou, A. Smith, M. Valcarcel:
  Analytical Chemistry in the European education area. 
  Analyt. Biol. Chem., 381, 33 (2005)
 115. E. M. Avdikos, M. I. Prodromidis, C. E. Efstathiou: 
  Construction and analytical applications of a palm-sized microcontroller-based amperometric analyzer.
  Sensors and Actuators B: Chem., 107, 372 (2005)
 116. G. J. Volikakis, C. E. Efstathiou:
  Fast screening of total flavonols in wines, tea-infusions and tomato juice by flow injection/ adsorptive stripping voltammetry. 
  Anal. Chim. Acta, 551, 124 (2005)
 117. V. Stepanyan, A. Arnous, C. Petrakis, P. Kefalas, A. Calokerinos:
  Chemiluminescent evaluation of peroxide value in olive oil.
  Talanta, 65(4), 1056 (2005)
 118. A. Mavropoulou, Th. Koraki, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  High-throughput double quantitative competitive polymerase chain reaction for determination of genetically modified organisms.
  Anal. Chem., 77, 4785 (2005) 
 119. E. Emmanouilidou, B. Tannous, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Duplex RT-PCR and chemiluminometric hybridization assay for simultaneous detection of the mRNAs of prostate specific antigen and prostate specific membrane antigen in peripheral blood.
  Anal. Chim. Acta, 531, 193 (2005)
 120. P. Eleni, N. Thomaidis, E. Piperaki: 
  Investigation of the mechanism of the electrothermal atomization of platinum in a graphite furnace from aqueous solutions and serum samples.
  J. Anal. At. Spectrom., 20, 111 ( 2005) 
 121. S. Theodorolea, N. Thomaidis, E. Piperaki:
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption spectrometry and chemical modification.
  Anal. Chim. Acta, 547, 132 (2005)
 122. A. V. Dremetsika, P. A. Siskos, E. B. Bakeas: 
  Determination of formic and acetic acid in the interior atmosphere of display cases and cabinets in Athens museums by reverse phase high performance liquid chromatography. 
  Indoor Built Environ., 14(1), 51 (2005)
 123. A. A. Karanasiou, N. S. Thomaidis, K. Eleftheriadis, P. A. Siskos: 
  Comparative study of pretreatment methods for the determination of metals in atmospheric aerosol by electrothermal atomic absorption spectrometry. 
  Talanta, 65(5), 1196 (2005)
 124. P. Valavani, J. Atta-Politou, I. Panderi:
  Development and validation of a liquid chromatographic/electrospray ionization mass spectrometric method for the quantitation of prazepam and its main metabolites in human plasma. 
  J. Mass Spectrom., 40(4), 516 (2005)
 125. P. Michopoulos, G. Baloutsos, A. Economou, N. Nikolis, E. B. Bakeas, N. S. Thomaidis: 
  Biogeochemistry of lead in an urban forest in Athens, Greece. 
  Biogeochemistry, 73, 345 (2005)
 126. A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. Nikolaou, A. Katifes: 
  Aerobic biodegradation of organotin compounds in activated sludge systems.
  Environ. Pollut., 134, 431 (2005)
 127. G. Gatidou, A. E. Kotrikla, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Determination of the antifouling booster biocides irgarol 1051 and diuron and their metabolites in seawater by high performance liquid chromatography – diode array detector. 
  Anal. Chim. Acta, 528, 89 (2005)
 128. P. S. Eleni, N. S. Thomaidis, E. A. Piperaki: 
  Determination of the kinetic parameters for the electrothermal atomization of platinum in aqueous solutions and serum samples with and without chemical modifier. 
  J. Anal. Atom. Spectrom., 20, 111 (2005)
 129. R. Schaeffer, Cs. Soeroes, I. Ipolyi, P. Fodor, N. S. Thomaidis: 
  Determination of arsenic species in seafood samples from the Aegean sea by liquid chromatography-(photo oxidation)-hydride generation – atomic fluorescence spectrometry. 
  Anal. Chim. Acta, 549, 132 (2005) 
 130. S. Theodorolea, N. S. Thomaidis, E. A. Piperaki: 
  Determination of selenium in human milk by electrothermal atomic absorption spectrometry and chemical modification. 
  Anal. Chim. Acta, 549, 109 (2005)
 131. E. Zygalaki, A. Stathopoulou, C. Kroupis, L. Kaklamanis, Z. Kyriakides, A. Hadjisavvas, K. Kyriacou, D. Kremastinos, E. S. Lianidou:
  Quantitative real time RT-PCR study of the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) splice variants in breast cancer.
  Clin. Chem., 58, 1518 (2005)
 132. C. Kroupis, A. Stathopoulou, E. Zygalaki, L. Ferekidou, M. Talieri, E. Lianidou: Development and applications of a real-time quantitative RT-PCR method (QRT-PCR) for BRCA1 mRNA.
  Clin Biochem., 38(1),50 (2005)
 133. A. Valavanidis, K. Fiotakis, E. Bakeas, T. Vlahogianni:
  Electron paramagnetic resonance study of the generation of reactive species catalysed by transition metals and quinoid redox cycling by inhalable ambient particulate matter.
  Redox Report, 10, 37 (2005)
 134. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Optimized determination of lycopene in canine plasma using reversed-phase high-performance liquid chromatography.
  J. Chromatogr. B, 819, 149 (2005)
 135. E. Lyris, G. Tsiakatouras, Y. Angelis, M. Koupparis, M-H. Spyridaki, C. Georgakopoulos: 
  Metabolism of isometheptene in human urine and analysis by gas chromatography – mass spectrometry in doping control.
  J. Chromatogr. B, 827, 199 (2005)