ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2006-2008

10/07/2017

Α. Διπλωματικές εργασίες (Διατριβές ειδίκευσης)
Master Theses

 1. Α. Αγγουρίδου:
  Ανάπτυξη μεθόδου καθαρισμού δειγμάτων φυτικών προϊόντων με την τεχνική της εκχύλισης στερεής φάσης για τον αεριοχρωματογραφικό προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μηλιάδης (Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  Α. Agouridou:
  Solid phase extraction cleanup method for the determination of pesticide residues in agricultural products by gas chromatography.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: G. Meliadis (Pesticide Residues Laboratory of the Benaki Phytopathological Institute) (Specialization: Analytical Chemistry)

 2. Α. Μπαρτσώτα:
  Ανάπτυξη μεθόδων NIR προσδιορισμού φαρμάκων σε σκευάσματα.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  Α. Bartsota:
  Development of NIR methods for the assay of drugs in formulations.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 3. Κ. Ντούγιας:
  Επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού ισοτοπικής σύστασης 13C/12C στεροειδών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC-C-IRMS – ανάπτυξη και εφαρμογή προεπιβεβαιωτικής μεθόδου.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ) (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  B. Dougias:
  Validation of a method for the determination of the isotope ratio 13C/12C of steroids in athletes’ urine by GC-C-IRMS – development of a preconfirmation method.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Analytical Chemistry)

 4. Π. Αναστασόπουλος:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός τετρακυκλινών.
  2006, Επιβλέπουσα: Μ.Τιμοθέου – Ποταμιά (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P. Anastasopoulos:
  Chemiluminometric determination of tetracyclines.
  2006, Advisor: M. Timotheou-Potamia (Specialization: Analytical Chemistry)

 5. Σ. Λουπασάκη:
  Εφαρμογές της χημειοφωταύγειας στον έλεγχο ποιότητας του ελαιολάδου.
  2006, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Κεφάλας (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  S. Loupassaki:
  Applications of chemiuminescence in the quality control of olive oil.
  2006, Supervisor: A. C. Calokerinos, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Scientific Advisor: P. Kefalas (Specialization: Analytical Chemistry)

 6. Ι. Θ. Αμανατίδου:
  Χημειοφωταυγειομετρικός προσδιορισμός φθοροκινολονών με σύστημα συνεχούς ροής.
  2006, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  I. Th. Amanatidou:
  Chemiluminometric determination of fluoroquinolones with continuous flow system.
  2006, Advisor: A. C. Calokerinos (Specialization: Analytical Chemistry)

 7. Δ. Κυπριανού:
  Ανάπτυξη μεθόδου σύγχρονου προσδιορισμού σιδήρου και οργανικών ενώσεων (σακχαρόζη, φουμαρικό οξύ) σε φαρμακευτικά σκευάσματα με την τεχνική HPLC – ELSD.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  D. Kyprianou:
  Development and validation of an LC-ELSD method for the simultaneous determination of iron species and organic compounds (sucrose, fumaric acid) in pharmaceutical formulations.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 8. Α. Μώρου:
  Ηλεκτροχημική μελέτη των μεταβολιτών νιτροφουρανίων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης και προσδιορισμός με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Α. Morou:
  Electrochemical study of the nitrofuran metabolites and their determination with HPLC-ECD (electrochemical detector) in food animal products.
  2006, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 9. E. Μπόμπολα:
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός τριφθοροξικού οξέος σε αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας.
  2006, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Bobola:
  Gas chromatographic determination of TFA in airborne particles.
  2006, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 10. Ν. Αραπάκη:
  Προσδιορισμός καρβονυλικών ενώσεων με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης στα καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί μίγματα βιοκαυσίμων.
  2006, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Ν. Arapaki:
  Determination of carbonyl compounds in exhausts of a diesel vehicle operating with diesel/biodiesel blends.
  2006, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 11. Ε. Πλακίδη:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού βιογενών αμινών σε ιστό ψαριού με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/υπεριώδους και φθορισμού σε σειρά μετά από παραγωγοποίηση με πυρενοσουλφονυλοχλωριδίο.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Plakidi:
  Development and validation of a method for the determination of biogenic amines in fish tissues by HPLC and tandem UV/Vis and fluorescence detectors after derivatization with pyrenesulfonyl chloride.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 12. Σ. Παπασπύρου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού βουτυλο- και οκτυλο-κασσιτερικών ενώσεων σε προσομοιωτές τροφίμων με αεριοχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  S. Papaspyrou:
  Development and validation of a method for the determination of organotin compounds in food simulants by gas chromatography – mass spectrometry.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 13. Φ. Καραμολέγκου:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού β-αγωνιστών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης με αεριοχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών (GC-MS).
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  F. Karamolegou:
  Development and validation of a method for the determination of beta-agonists in foodstuff of animal origin by gas chromatography-mass spectrometry.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 14. Χρ. Σκυβαλάκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού εποξειδωμένου σογιέλαιου στα τρόφιμα με αεριοχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών (GC-MS).
  2006, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Ch. Skyvalaki:
  Development and validation of a method for the determination of epoxidized soyabean oil (ESBO) in foodstuff by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 15. Μ. Ευαγγελίδου:
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικής μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό μιζολαστίνης σε πλάσμα αίματος σκύλου.
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  M. Evangelidou:
  Development and validation of an analytical HPLC method for the determination of mizolastine in canine plasma.
  2006, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 16. Δ. Ελένης: 
  Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με διπλή συναγωνιστική PCR και τετραπλή χημειοφωταυγειομετρική δοκιμασία υβριδισμού
  2006, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  D. Elenis: 
  Development and validation of a quadruple well-based chemi(bio)luminescent hybridization assay for the event-specific determination of genetically modified organisms by double competitive quantitative PCR
  2006, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 17. Α. Ευαγόρου:
  Αξιολόγηση μεθόδου προσδιορισμού ομόλογης μετάγγισης αίματος με κυτταρομετρική ανάλυση ερυθροκυττάρων σε αίμα αθλητών.
  2006, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Evagorou:
  Detection of athletes’ homologous blood doping by flow cytometry.
  2006, Advisor: M. Koupparis, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (OAKA Doping Control Laboratory) (Specialization: Clinical Chemistry)

 18. Α. Στρατή: 
  Μελέτη έκφρασης των εναλλακτικών μεταγράφων της αντίστροφης μεταγραφάσης της τελομεράσης (hTERT) με RT-PCR σε πραγματικό χρόνο στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και στην καρκινική σειρά MCF-7. 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Strati:
  Real time RT-PCR quantification of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) splice variants in non-small cell lung cancer. 
  2006, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 19. K. Παπαδήμα: 
  Μελέτη των επιπέδων των μορίων CAMs, RAI-1, MIF, Fas, FasL, στον ορό αθλητών με την τεχνολογία ταυτόχρονης πολλαπλής ανάλυσης (τεχνολογία Luminex). 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Παπασωτηρίου (Εργαστήριο: Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  C. Papadima:
  Quantification of CAMs, PAI-1, MIF, Fas, FasL, levels in serum of athletes by using Multiplex Bead-based Analysis (Luminex Technology).
  2006, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: I. Papasotiriou (Central Clinical Chemistry Laboratory, Aghia Sophia Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 20. Σ. Χανδρινού: 
  Προσδιορισμός οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα αλιεύματα και εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης των Ελλήνων σε αυτές τις ενώσεις.
  2006, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

   

  S. Chandrinou:
  Determination of organotin compounds in seafood and estimation of the dietary exposure of the Greek population to these compounds.
  2006, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 21. Β. Γιαννικόπουλος: 
  Μελέτη της μεθυλίωσης των γονιδίων RASSF1A και BRCA1 στον καρκίνο του μαστού.
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  V. Giannikopoulos:
  Study of BRCA1 and RASSF1A methylation in breast cancer.
  2006, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 22. Ι. Νικητοπούλου: 
  Διερεύνηση του ρόλου της AUTOTAXIN στην παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 
  2006, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Επιστ. Υπεύθυνος: Β. Αϊδίνης (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  I. Nikitopoulou:
  Study of the role of Autotaxin in the pathogenesis of rheumatoid arthritis.
  2006, Advisor: E. Lianidou, Research Center A. Fleming, Scientific Αdvisor: V. Aidinis (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 23. Α. Ηλιάδη:
  Μέθοδος ανίχνευσης γνωστών σημειακών μεταλλάξεων στο γονίδιο TLR4 με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή και βιοφωταυγή δοκιμασία υβριδισμού σε πλακίδια μικροτιτλοδότησης.
  2006, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  A. Iliadi:
  Method for detection of specific mutations (polymorphisms) in Toll-like receptor-4 (TLR4) gene using primer extension reaction and microtitter well-based bioluminometric hybridisation assay.
  2006, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 24. Μ. Γκέκος:
  Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός χλωρο-οξικών και βρωμο-οξικών οξέων σε δείγματα βροχής.
  2007, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Μ. Gekos:
  Determination of chloro- and bromo-acetic acids in bulk and throughfall rain by gas chromatography.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 25. Ν. Ζάβρας:
  Επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου 18O/16Ο σε ύδατα και αλκοολούχα ποτά με φασματομετρία μαζών λόγου ισοτόπων (IRMS).
  2007, Επιβλέπων Ε. Μπακέας, Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Ποτών, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Ζούλης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Ν. Zavras:
  Determination of 18O/16Ο ratio in water and alcohol beverages by isotope ratio mass spectrometry.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas, General State Chemical Laboratory, Scientific Advisor: N. Zoulis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 26. Ε. Αγκαβανάκης:
  Βελτιστοποίηση και επικύρωση πολυυπολειμματικών χρωματογραφικών μεθόδων σε φυτικά δείγματα. 
  2007, Επιβλέπων Ε. Μπακέας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Λιαπής (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Ε. Agkavanakis:
  Optimization and validation of multi residue chromatographic methods in plant samples.
  2007, Advisor: Ε. Bakeas, Benakion Phytopathological Institute, Scien-tific Advisor: Κ. Liapis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 27. Δ. Χριστοδουλέας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση χημειοφωταυγειομετρικής μεθόδου εκτίμησης αντιοξειδωτικής ικανότητας εδωδίμων ελαίων.
  2007, Επιβλέπων: Α. Κ. Καλοκαιρινός, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Παπαδόπουλος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  D. Christodouleas:
  Development and validation of a chemiluminescent method for the evaluation of the antioxidant activity of edible oils.
  2007, Supervisor: A. C. Calokerinos, Scientific Advisor: K. Papadopoulos (NCSR Demokritos) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 28. Ι. Δημητρακόπουλος: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου glyphosate σε φυσικά δείγματα ποσίμων νερών και πορτοκαλιού με ιοντική χρωματογραφία και σύστημα ηλεκτρολυτικής παραγωγής κινητής φάσης.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (ΔΕΗ) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Ι. Dimitrakopoulos:
  Development and validation of a method for the determination of glyphosate in water samples and orange juice by reagent-free ion chromatography.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (ΔΕΗ) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 29. Δ. Σπαγγούρου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού καταλοίπων τετρακυκλινών σε ιστούς ψαριών με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  D. Spaggourou:
  Development and validation of a method for the determination of tetracyclines residues in fish tissues by HLPC-UV.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 30. Μαρία-Αικατερίνη Λόντου: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σεμικαρβαζιδίου σε τρόφιμα με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  M. Aik. Lontou:
  Development and validation of a method for the determination of semicarbazide in foodstuff by liquid chromatography – mass spectrometry.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 31. Ελ. Φαρμάκη: 
  Χημειομετρικές τεχνικές για τον προσδιορισμό πηγών ρύπανσης υδάτινων πόρων από μέταλλα.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Farmaki:
  Chemometric techniques used for the determination of the pollution sources of aquatic resources from metals.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 32. Ευ. Τζανέτου: 
  Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον αεριοχρωματογραφικό προσδιορισμό πτητικών και μη πτητικών χημικών ειδών γερμανίου.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης, Institute of Analytics and Chemical Technologies, T. U. Wien, Επιστημονικός Υπεύθυνος: E. Rosenberg (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Tzanetou:
  Development of analytical methods for the gas chromatographic determination of volatile and non volatile germanium species.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis, Institute of Analytics and Chemical Technologies, T.U. Wien, Scientific Advisor: E. Rosenberg (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 33. Κ. Μπαρκονίκος: 
  Διερεύνηση χρήσης μεθόδου εσωτερικού πρότυπου για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων με την τεχνική της ταυτόχρονης φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  K. Mparkonikos:
  Investigation of the application of the internal standardization method for the determination of trace elements by simultaneous graphite furnace atomic absorption spectrometry.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 34. Παναγιώτα-‘Aννα Γιαννούλη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού αρσενικού και υδραργύρου σε δείγματα λιγνίτη και τέφρας με τεχνικές φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης.
  2007, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  P.-A. Giannouli:
  Development and validation of a method for the determination of arsenic and mercury in lignite and fly ash samples by atomic absorption techniques.
  2007, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Analytical Chemistry)

 35. Μ. Κιουλαφά: 
  Μελέτη προγνωστικής σημασίας της μεθυλίωσης των γονιδίων RASSF1A, CST6 και hK10 στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  M. Kioulafa:
  Prognostic significance of RASSF1A, CST6 and KLK10 methylation status in early breast cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 36. Ι. Γρηγοράτου: 
  Εφαρμογή της ποσοτικής QF-PCR ως ταχείας μεθόδου προγεννητικού ελέγχου στην ανίχνευση της ανευπλοειδίας.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου. Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Δήμa (Βιοχημικό Εργαστήριο Παν. Νοσοκομείου Αττικόν) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  Iph. Grigoratou:
  Application of Quantitative Fluorescenct PCR for the rapid prenatal screening of aneuploidy. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: C. Dimas (Central Clinical Chemistry Laboratory, Attikon Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 37. Α. Χαλδούπη: 
  Μελέτη της προκαλσιτονίνης PCT, της πρωτείνης S-100B και του ολικού ασβεστίου σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά ως προς καθιερωμένους καρδιακούς δείκτες. 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Χ. Ψαχούλιa (Κεντρικό Βιοχημικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Ευαγγελισμός) (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Chaldoupi:
  Study of procalcitonin PCT, S-100b protein and total calcium levels in cardiosurgical events in relation to predefined cardiac markers. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Scientific Advisor: C. Psachoulia (Central Clinical Chemistry Laboratory, Evangelismos Hospital) (Specialization: Clinical Chemistry)

 38. Ε. Κωνσταντινίδου: 
  Μελέτη του υποκινητή του γονιδίου της καλλικρεΐνης 7 (KLK7). 
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ερευνητικό Κεντρο Παπανικολάου, Νοσοκομείο ’γιος Σάββας, Επιστ. Υπεύθυνος: Μ. Ταλιέρη (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  E. Konstantinidou:
  Study of kallikrein 7 gene promoter. 
  2007, Advisor: E. Lianidou, Research Institute G. Papanikolaou, Aghios Savas Hospital, Scientific Advisor: M. Talieri (Specialization: Clinical Chemistry)

 39. Θ. Ρουμελιώτης: 
  Ημιποσοτική πρωτεομική μελέτη προστατικών ιστών με δισδιάστατη υγρή χρωματογραφία-διαδοχική φασματομετρία μάζας για την ανάδειξη βιοδεικτών του καρκίνου του προστάτη.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Γαρμπής, Ερευνητής (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  T. Roumeliotis:
  Proteomic analysis of human sera for the determination of potential prostate cancer biomarkers.
  2007, Advisor: E. Lianidou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisor: S. Garbis (Specialization: Clinical Chemistry)

 40. Χ. Θεοδωρόπουλος: 
  Μελέτη της μεθυλίωσης του γονιδίου BETAIG-3h στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  C. Theodoropoulos:
  Study of BETAIG-3 methylation in non-small cell lung cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 41. Π. Τριανταφύλλου: 
  Αξιολόγηση της προγνωστικής σημασίας νέων μοριακών δεικτών μεθυλίωσης DNA (γονίδια RASSF1A, CST6, και KLK10) στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2007, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  P. Triantafyllou: 
  Prognostic significance of RASSF1A promoter, CST6 and KLK10 methylation in non-small cell lung cancer.
  2007, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 42. Β. Τσιάκαλου
  Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης της μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2 με την αντίδραση επέκτασης εκκινητή και βιοφωταυγή δοκιμασία υβριδισμού.
  2007, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική)

   

  V. Tsiakalou:
  Detection of V617F mutation in JAK2 gene using primer extension reaction and bioluminometric hybridization assay.
  2007, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 43. Ι. Μπαλκουρανίδου: 
  Αξιολόγηση της προγνωστικής σημασίας της μεθυλίωσης των γονιδίων APC και SOX17 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου. 

   

  I. Balkouranidou:
  Prognostic significance of APC, and SOX17 methylation in non-small cell lung cancer.
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 44. Ε. Κοσμίδου: 
  Kλινική αξιολόγηση των ΜicroRNAs ως νέων μοριακών δεικτών στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (μεθοδολογία: real time-PCR).
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου.

   

  E. Kosmidou:
  Clinical evaluation of microRNAs as novel molecular biomarkers in non small cell lung cancer (real time PCR).
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 45. Κ. Χριστόπουλος: 
  Ανάπτυξη ευαίσθητης μεθόδου ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των μεταλλαγών αντοχής Y181C και M184V του HIV με τη χρήση real-time PCR και μοριακού φάρου (molecular beacon). 
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστ. Υπεύθυνος: A. Χατζάκης (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  Κ. Christopoulos:
  Development of a sensitive method for detection and quantification of resistance mutations Y181C and M184V in HIV-1. 
  2008, Advisor: E. Lianidou, Laboratory of Epidemiology, Medical School, University of Athens, Scientific Advisor: A. Chatzakis (Specialization: Clinical Chemistry)

 46. Π. Βορκάς:
  Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων με υψηλής-διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τήξης DNA και φθορισμομετρική ανίχνευση. 
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  P. Vorkas:
  Development and clinical evaluation of mutation analysis methods, using high resolution DNA melting curve analysis and fluorescence detection.
  2008, Advisor: E. Lianidou (Specialization: Clinical Chemistry)

 47. Κ. Αναστασιάδου:
  Φαρμακοπρωτεομική και τοξικοπρωτεομική μελέτη της επίδρασης της γ-τοκοτριενολης στην καρκινική κυτταροσειρά του προστάτη DU-145 με ποσοτική και χρονική προσέγγιση.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Λιανίδου, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΒΕΑΑ), Επιστ. Υπεύθυνος: Σ. Γαρμπής (Ειδίκευση: Κλινική Χημεία)

   

  A. Anastasiadou:
  Pharmacoproteomic and toxicoproteomic study of γ-tocotrienol treated in DU-145 prostate cancer cells using: A quantitative and temporal proteomic perspective.
  2008, Advisor: E. Lianidou, Institute for Biomedical Research of the Academy of Athens, Scientific Advisor: S. Garbis (Specialization: Clinical Chemistry)

 48. Φ. Φώτη:
  Επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό βρωμιούχου βεκουρονίου και προσμίξεών του σε φαρμακευτικό σκεύασμα.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Αναλυτική Χημεία)

   

  F. Foti:
  Development and validation of an HPLC method for the simultaneous determination of vecuronium bromide and its impurities in pharmaceutical formulation.
  2008, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Analytical Chemistry)

 49. Α. Χαραλάμπους:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού γλυκοζαμίνης σε φαρμακευτικά σκευάσματα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης και εξατμιστικό ανιχνευτή σκέδασης ακτινοβολίας.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  A. Charalambous:
  Development and validation of a method for the determination of glucosamine in pharmaceutical formulations using high performance liquid chromatography and evaporative light scattering detector.
  2008, Advisor: M. Koupparis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 50. Α. Βουδούρη:
  Ανάπτυξη μεθόδου εκχύλισης απαγορευμένων ουσιών για τον έλεγχο doping με φασματομετρία μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Α. Voudouri:
  Extraction method development of prohibited substances for doping control with mass spectrometry in athletes’ urine.
  2008, Advisor: M. Koupparis, OAKA Doping Control Laboratory, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control) 

 51. Θ. Λειβαδάρα:
  Σταθεροποίηση αναβολικών στεροειδών στα ούρα με χρήση σταθεροποιητών και ανάλυση με αεριοχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Μ. Κουππάρης, Εργαστήριο Ελέγχου Doping ΟΑΚΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γεωργακόπουλος (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Th. Livadara:
  Stabilization of anabolic steroids in urine samples using stabilizers and analysis with gas chromatography – mass spectrometry.
  2008, Advisor: M. Koupparis, OAKA Doping Control Laboratory, Scientific Advisor: C. Georgakopoulos (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 52. Ε. Παναγιώτογλου: 
  Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού βιοκτόνων ενώσεων υφαλοχρωμάτων σε μύδι με HPLC-DAD.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (SKYLAB) (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  E. Panagiotoglou:
  Development of a method for the determination of antifouling booster biocides in mussel tissues by HPLC-DAD.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (SKYLAB) (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 53. Αικ. Γκρεμηλογιάννη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού μεθυλικής αλκοόλης σε αλκοολούχα ποτά με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/ υπεριώδους και φθορισμού σε σειρά μετά από παραγωγοποίηση με πυρενοσουλφονυλοχλωριδίο.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Σ. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  Aik. Gkremilogianni:
  Development and validation of a method for the determination of methanol in alcoholic beverages by HPLC and tandem UV/Vis and fluorescence detectors after derivatization with pyrenesulfonyl chloride.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 54. Μ. Δασενάκη: 
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού σουλφοναμιδίων σε ιστούς ψαριών με υγροχρωματογραφία και ανιχνευτές ορατού/υπεριώδους και διαδοχικής φασματομετρίας μαζών.
  2008, Επιβλέπων: Ν. Θωμαΐδης (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  M. Dasenaki:
  Development and validation of a method for the determination of sulfonamides in fish tissues by liquid chromatography and UV/Vis and tandem mass spectrometric detection.
  2008, Supervisor: Ν. S. Thomaidis (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 55. Μ. Βλάχου:
  Συστήματα ξηρών αντιδραστηρίων στην ανάλυση νουκλεϊκών οξέων.
  2008, Επιβλέπουσα: Π. Ιωάννου (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  M. Vlachou:
  Dry-reagent detection systems for nucleic acid analysis.
  2008, Advisor: P. Ioannou (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 56. Κ. Ζόρπας:
  Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό τιγεκυκλίνης σε πλάσμα αίματος κουνελιών.
  2008, Επιβλέπουσα: Ε. Αρχοντάκη (Ειδίκευση: Χημική Ανάλυση – ‘Ελεγχος Ποιότητας) 

   

  K. Zorpas:
  Development and validation of an HPLC method for the determination of tigecycline in rabbit plasma.
  2008, Advisor: H. Archontaki (Specialization: Chemical Analysis – Quality Control)

 57. Φ. Αλβανού:
  Προσδιορισμός πολυκυκλικών και νιτρο-πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε σωματίδια από καυσαέρια αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν μίγματα βιοκαυσίμων.
  2008, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

   

  F. Alvanou:
  Determination of PAHs and nitro-PAHs emitted from a vehicle using biodiesel blends.
  2008, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 58. Π. Δανιά:
  Προσδιορισμός δικαρβοξυλικών οξέων σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.
  2008, Επιβλέπων: Ε. Μπακέας (Ειδίκευση: Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία)

   

  P. Dania:
  Determination of dicarboxylic acids in airborne particles. 
  2008, Advisor: E. Bakeas (Specialization: Environmental Chemistry and Technology)

 

Β. Διδακτορικές Διατριβές
Ph. D. Theses

 1. Ε. Βερώνη:
  Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη α-διιμινικών συμπλόκων μετάπτωσης.
  2006, Επιβλέπουσα: Χ. Α. Μητσοπούλου.

   

  E. Veroni:
  Synthesis characterization and study of α-diimine transition metal complexes. 
  2006, Advisor: C. A. Mitsopoulou

 2. Α. Βενέρης:
  Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων με παραμαγνητικά μεταλλικά ιόντα με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε εφαρμογές φασματοσκοπίας NMR
  2006, Επιβλέπουσα Δ. Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτη

   

  A. Veneris:
  Synthesis and investigation of complexes with paramagnetic metal ions for use in NMR spectroscopy applications
  2006, Advisor: D. Stambaki-Hatzipanayioti

 3. Χ. Λίτος:
  Μελέτη συμπλόκων στοιχείων χαλκού, μολυβδαινίου και κοβαλτίου με χηλικούς υποκαταστάτες. Εφαρμογή στη θεραπεία και τη διάγνωση.
  2007, Επιβλέπουσα Α. Καραλιώτα
  C. Litos: 
  Study of copper, molybdenum and cobalt complexes with chelating agents. Application in therapy and diagnosis
  2007, Advisor: A. Karaliota

   

 4. Κ. Δάγκας:
  Φωτοεπαγόμενη oξείδωση oλιγονουκλεοτιδίων (DNA) από α-διιμινικά σύμπλοκα Re και Μο.
  2007, Επιβλέπουσα Χ. Α. Μητσοπούλου

   

  C. Dagas:
  Photoinduced oxidation of oligonucleotides (DNA) by α-diimine complexes of Re and Mo.
  2007, Advisor: C. A. Mitsopoulou

 5. Δ. Μαγγανάς:
  Ομοιοπολικότητα του δεσμού Μ-S σε σύμπλοκα με κέντρο Μ-S4.
  2007, Επιβλέπουσα Χ. Α. Μητσοπούλου
  D. Maganas:
  Covalency of the M-S bonds in MS4-containing complexes.
  2007, Advisor: C. A. Mitsopoulou

   

 6. Ε. Ζαφειροπούλου:
  Χημική σύνθεση και τροποποίηση μαγνητικών νανοδομημένων υλικών για μαγνητικές εγγραφές.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μερτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Νιάρχος (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

   

  Ε. Zafiropoulou:
  Chemical synthesis and modification of magnetic nanostructured materials for magnetic storage.
  2007, Advisor: K. Mertis, Scientific Advisor: D. Niarchos (NCSR Demokritos) 

 7. Κ. Βαλλιανάτου:
  Σύνθεση συμπλόκων μετάλλων μεταπτώσεως με νέους χειρόμορφους αζωτούχους συναρμοτές του φωσφόρου. Εφαρμογές στην ασύμμετρη κατάλυση.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μερτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κώστας (ΕΙΕ)

   

  K. Vallianatou:
  Transition metal complexes with novel chiral nitrogen-containing phosphorous ligands. Applications in asymmetric catalysis.
  2007, Advisor: K. Mertis, Scientific Advisor: I. Kostas (NHRF)

 8. Π. Δάλλας:
  Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες αγώγιμων πολυμερών και νανοσυνθέτων υλικών από μαγνητικά νανοσωματίδια και οργανικές πολύμερείς ενώσεις.
  2007, Επιβλέπων: Κ. Μεθενίτης

   

  P. Dallas:
  Synthesis, characterization and properties of conductive polymers and nanocomposite materials from nanoparticles and organic polymers.
  2007, Advisor: K. Methenitis

 9. Σ. Τζανοπούλου:
  Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του ρηνίου και του τεχνητίου ως πιθανών ραδιοφαρμάκων.
  2008, Επιβλέπων: Κ. Μεθενίτης

   

  S. A. Tzanopoulou:
  Synthesis and characterization of rhenium and technetium complexes as potential radiopharmaceuticals.
  2008, Advisor: K. Methenitis
   

 

Γ. Ερευνητικές εργασίες
Research papers

 1. S-S. E. Petropoulou, E. Gikas, A. Tsarbopoulos, P. A. Siskos:
  Gas chromatographic-tandem mass spectrometric method for the quantitation of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in applicators’ urine.
  Journal of Chromatography A, 1108(1), 99 (2006)

   

 2. S-S. Petropoulou, A. Tsarbopoulos, P. A. Siskos: 
  Determination of carbofuran, carbaryl and their main metabolites in plasma samples of agricultural populations using gas chromatography-tandem mass spectrometry.
  Anal. Bioanal. Chem., 385(8), 1444 (2006).

   

 3. P. P. Georgiou, K. S. Liapis, G. E. Midiadis, P. A. Siskos:
  Solid-phase extraction cleanup of tomato samples for the determination of pesticide residues by gas chromatography-electron capture detection.
  Intern. J. Environ. Anal. Chem. 86 (1-2), 69 (2006).

   

 4. E. G. Galanakis, N. C. Megoulas, P. Solich, M. A. Koupparis: 
  Development and validation of a novel LC non-derivatization method for the determination of amikacin in pharmaceuticals based on evaporative light scattering detection.
  J. Pharm. & Biomed. Anal., 40, 1114 (2006)

   

 5. A. K. Sarris, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Development of a novel liquid chromatography – evaporative light scattering detection method for bacitracins and applications to quality control of pharmaceuticals.
  Anal. Chim. Acta, 573-574, 250 (2006)

   

 6. A. K. Sarris, N. C. Megoulas, M. A. Koupparis:
  Development of a novel method based on liquid chromatography – evaporative light scattering detection method for the direct determination of streptomycin and dihydrostreptomycin in raw materials, pharmaceutical formulations, culture media and plasma.
  J. Chromatogr. A, 1122, 275 (2006)

   

 7. A. Davilas, M. Koupparis, P. Macheras, G. Valsami: 
  In-vitro study on the competitive binding of diflunisal and uremic toxins to serum albumin and plasma using a potentiometric ion probe technique.
  J. Pharm. and Pharmacol., 58, 1467 (2006).

   

 8. V. Douville, A. Lodi, J. Miller, A. Nicolas, I. Clarot, B. Prilleux, N. Megoulas, M. Koupparis: 
  Evaporative light scattering detection (ELSD): a tool for improved quality control of drug substances.
  Pharmeuropa Scientific Notes, 1, 9 (2006)

   

 9. N. G. Tsiropoulos, E. B. Bakeas, V. Raptis, S. S. Batistatou:
  Evaluation of solid sorbents for the determination of fenhexamid, metalaxyl-M, pyrimethanil, malathion and myclobutanil residues in air samples. Application to monitoring malathion and fenhexamid dissipation in greenhouse air using C-18 or Supelpak-2 for sampling
  Analytica Chimica Acta, 573-574, 209 (2006)

   

 10. A. Valavanidis, K. Fiotakis, T. Vlahogianni, E. Bakeas, S. Triantafillaki, V. Paraskevopoulou, M. Dassenakis:
  Characterization of atmospheric particulates, particle-bound transition metals and polycyclic aromatic hydrocarbons of urban air in the centre of Athens (Greece).
  Chemosphere, 65, 760 (2006)

   

 11. A. Kotrikla, N. S. Thomaidis, T. D. Lekkas: 
  The influence of mercury (II) on the extraction efficiency of herbicides from water.
  Intern. J. Environ. Anal. Chem., 86, 553 (2006)

   

 12. G. D. Pavlogeorgatos, N. S. Thomaidis, A. D. Nikolaou, T. D. Lekkas: 
  Determination of methyl mercury in a pilot-scale activated sludge waste- water treatment plant. 
  Global Nest J., 8, 61 (2006)

   

 13. N. C. Maragou, E. N. Lampi, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Determination of bisphenol A in milk by solid phase extraction and liquid chromatography – mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1129, 165 (2006)

   

 14. M. Ntoulia, A. Stathopoulou, M. Ignatiadis, N. Malamos, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  Detection of mammaglobin A-mRNA-positive circulating tumor cells in peripheral blood of patients with operable breast cancer with nested RT-PCR. 
  Clin. Biochem., 39(9), 879 (2006)

   

 15. M. Ntoulia, L. Kaklamanis, C. Valavanis, M. Kafousi, E. Stathopoulos, P. Arapantoni, D. Mavroudis, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  HER-2 DNA quantification of paraffin-embedded breast carcinomas with LightCycler real-time PCR in comparison to immunohistochemistry and chromogenic in situ hybridization. 
  Clin. Biochem., 39(9), 942 (2006)

   

 16. C. Kroupis, A. Markou, N. Vourlidis, A. Dionyssiou-Asteriou, E. S. Lianidou: 
  Presence of high-risk human papillomavirus sequences in breast cancer tissues and association with histopathological characteristics. 
  Clin. Biochem., 39(7), 727 (2006)

   

 17. N. Xenidis, M. Perraki, M. Kafousi, S. Apostolaki, I. Bolonaki, A. Stathopoulou, K. Kalbakis, N. Androulakis, C. Kouroussis, T. Pallis, C. Christophylakis, K. Argyraki, E. S. Lianidou, S. Stathopoulos, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Predictive and prognostic value of peripheral blood cytokeratin-19 mRNA-positive cells detected by real-time polymerase chain reaction in node-negative breast cancer patients. 
  J. Clin. Oncol., 24(23), 3756 (2006)

   

 18. A. Stathopoulou, M. Ntoulia, M. Perraki, S. Apostolaki, D. Mavroudis, N. Malamos, V. Georgoulias, E. S. Lianidou: 
  A highly specific real-time RT-PCR method for the quantitative determination of CK-19 mRNA positive cells in peripheral blood of patients with operable breast cancer. 
  Int. J. Cancer., 119(7), 1654 (2006)

   

 19. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Sensitive and simple liquid chromatographic method with ultraviolet detection for the determination of nifedipine in canine plasma.
  Anal. Chim. Acta, 573-574, 298 (2006)

   

 20. M. V. Vertzoni, C. Reppas, H. A. Archontaki:
  Optimization and validation of a high-performance liquid chromatographic method with UV detection for the determination of ketoconazole in canine plasma.
  J. Chromatogr. B, 839, 62 (2006)

   

 21. M. V. Vertzoni, T. Kartezini, C. Reppas, H. A. Archontaki, G. Valsami:
  Solubilization and quantification of lycopene in aqueous media in the form of cyclodextrin binary systems.
  Int. J. Pharm., 309, 115 (2006)

   

 22. S. D. Bolis, P. C. Charalambous, C. E. Efstathiou, A. G. Mantzila, C. A. Malamou, M. I. Prodromidis: 
  Monitoring of the avidin-biotinylated dextran interaction on Au and Ti/ TiO2 electrode surfaces using a charge integrating device.
  Sensors and Actuators B: Chemical, 114, 45 (2006)

   

 23. C. E. Efstathiou: 
  Estimation of type I error probability from experimental Dixon’s “Q” parameter on testing for outliers within small size data sets.
  Talanta, 69 (5), 1068-1071 (2006)

   

 24. M. F. Dousikou, M. A. Koupparis, C. E. Efstathiou: 
  Determination of catalase-like activity in plants based on the amperometric monitoring of hydrogen peroxide consumption using carbon paste electrode modified with ruthenium(IV) oxide. 
  Phytochemical Analysis, 17, 255-261 (2006)

   

 25. D. P. Kalogianni, T. Koraki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Nanoparticle-based DNA biosensor for visual detection of genetically modified organisms.
  Biosens. Bioelectron., 21, 1069 (2006)

   

 26. P. G. Zerefos, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Method for rapid conjugation of recombinant photoprotein aequorin with streptavidin and application as a universal detection reagent for binding assays.
  Anal.. Chim. Acta, 267, 267 (2006)

   

 27. A. V. Dremetsika, P. A. Siskos, N. A. Katsanos:
  Determination of adsorption entropies on solid surfaces by reversed-flow gas chromatography.
  Journal of Hazardous Materials, 149 (3), 603 (2007)

   

 28. A. A. Karanasiou, I. E. Sitaras, P. A. Siskos, K. Eleftheriadis:
  Size distribution and sources of trace metals and n-alkanes in the Athens urban aerosol during summer.
  Atmospheric Environment, 41(11), 2368 (2007)

   

 29. C. V. Viladeri, T. D. Piscopou, P. A. Siskos:
  Chemistry and air-conditioning: Sampling and analysis of particles collected from filters of air conditioning equipment in Athens.
  Indoor and Built Environment, 16, 563 (2007)

   

 30. Z. Spacil, J. Folbrova, N. Megoulas, P. Solich, M. Koupparis: 
  Simultaneous liquid chromatographic determination of metals and organic compounds in pharmaceutical and food-supplement formulations using evaporative light scattering detection.
  Anal. Chim. Acta, 583, 239 (2007)

   

 31. C. G. Georgakopoulos, A. Vonaparti, M. Stamou, P. Kiousi, E. Lyris, Y. S. Angelis, G. Tsoupras, B. Wuest, M. Nielen, I. Panderi, M. Koupparis:
  Preventive doping control analysis: liquid and gas chromatography time-of-flight mass spectrometry for detection of designer steroids.
  Rapid Comm. Mass Spectrom., 21, 2439 (2007)

   

 32. A. D. Nikolaou, G. Gatidou, S. K. Golfinopoulos, N. S. Thomaidis, T. D. Lekkas: 
  A one-year survey of organotin compounds in the reservoirs supplying the drinking water treatment plants of Athens.
  Desalination, 210, 24 (2007)

   

 33. G. Gatidou, N. S. Thomaidis, J. L. Zhou: 
  Fate of irgarol 1051, diuron and their main metabolites in the marine environment of UK after the restrictions in antifouling paints.
  Environ. Int., 33, 70 (2007)

   

 34. G. Gatidou, N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas: 
  Simultaneous determination of the endocrine disrupting compounds nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, triclosan and bisphenol A in wastewater and sewage sludge by gas chromatography-mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1138, 32 (2007)

   

 35. S. Chandrinou, A. S. Stasinakis, N. S. Thomaidis, A. Nikolaou, J. W. Wegener: 
  Distribution of organotin compounds in the bivalves of Aegean Sea, Greece. 
  Environ. Int., 33, 226 (2007)

   

 36. E. S. Minioti, C. F. Sakellariou, N. S. Thomaidis: 
  Determination of thirteen synthetic food colorants in water-soluble foods by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector.
  Anal. Chim. Acta, 583, 103 (2007)

   

 37. N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, G. Gatidou, R. Morabito, P. Massanisso, Th. D. Lekkas: 
  Occurrence of organotin compounds in the aquatic environment of Greece.
  Water Air Soil Pollut., 181, 201 (2007)

   

 38. A. S. Stasinakis, A. V. Petalas, D. Mamais, N. S. Thomaidis, G. Gatidou, T. D. Lekkas: 
  Investigation of triclosan fate and toxicity in continuous-flow activated sludge systems. 
  Chemosphere, 68, 375 (2007)

   

 39. S. Miniadis-Meimaroglou, C. Dimizas, V. Loukas, Ath. Moukas, Alex. Vlachos, N. Thomaidis, V. Paraskevopoulou, M. Dasenakis: 
  Proximate composition, fatty acids, cholesterol, minerals (essential and toxic) in frozen red porgy.
  Chem. Phys. Lipids, 146, 104 (2007)

   

 40. P. Michopoulos, G. Baloutsos, An. Economou, C. Samara, N. S. Thomaidis, Th. Grigoratos: 
  Nutrient cycling and status in an urban pine forest in Athens, Greece.
  Plant Soil, 294, 31 (2007)

   

 41. S. D. Papaspyrou, N. S. Thomaidis, E. N. Lampi, A. Lioupis: 
  Determination of migration of n-butyltins and n-octyltins to food simulants by gas chromatography – mass spectrometry. 
  Appl. Organometal. Chem., 21, 412 (2007)

   

 42. N. S. Thomaidis, A. S. Stasinakis, Th. D. Lekkas: 
  A screening method for the determination of toluene extractable organotins in water samples by electrothermal atomic absorption spectrometry and rhenium as chemical modifier.
  Appl. Organometal. Chem., 21, 425 (2007)

   

 43. G. Gatidou, N. S. Thomaidis: 
  Evaluation of single and joint toxic effects of two antifouling biocides, their main metabolites and copper using phytoplankton bioassays. 
  Aquat. Toxicol., 85, 184 (2007)

   

 44. P. Anastasopoulos, T. Mellos, M. Spinou, T. Tsiaka, M. Timotheou-Potamia:
  Chemiluminometric and fluorimetric determination of folic acid.
  Analytical Letters, 40, 2203-2216 (2007)

   

 45. M. Timotheou-Potamia, A. C. Calokerinos:
  Chemiluminometric determination of vanillin in commercial vanillin products.
  Talanta, 71, 208 (2007)

   

 46. M. Ignatiadis, N. Xenidis, M. Perraki, S. Apostolaki, E. Politaki, M. Kafousi, E. N. Stathopoulos, A. Stathopoulou, E. Lianidou, G. Chlouverakis, C. Sotiriou, V. Georgoulias, D. Mavroudis:
  Different prognostic value of cytokeratin-19 mRNA-positive circulating tumor cells according to estrogen receptor and HER2 status in early breast cancer.
  J. Clin. Oncol., 25(33), 5194 (2007)

   

 47. M. Ignatiadis, M. Perraki, S. Apostolaki, E. Politaki, N. Xenidis, M. Kafousi, E. Stathopoulos, E. Lianidou, C. Sotiriou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Molecular detection and prognostic value of circulating cytokeratin-19 messenger RNA-positive and HER2 messenger RNA-positive cells in the peripheral blood of women with early-stage breast cancer. 
  Clin. Breast Cancer, 11, 883 (2007)

   

 48. E. Zygalaki, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, E. S. Lianidou:
  Quantitative real-time reverse transcription PCR study of the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) splice variants and VEGF receptors (VEGFR-1 and VEGFR-2) in non small cell lung cancer.
  Clin. Chem., 53(8), 1433 (2007)

   

 49. E. Mavrogiannou, A. Strati, A. Stathopoulou, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, E. S. Lianidou:
  Real-time RT-PCR quantification of human telomerase reverse transcriptase splice variants in tumor cell lines and non-small cell lung cancer. 
  Clin. Chem., 53(1), 53 (2007)

   

 50. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  C18 columns for the simultaneous determination of oxytetracycline and its related substances by reversed-phase high performance liquid chromatography and UV detection.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 43, 506 (2007)

   

 51. N. Vergi-Athanasiou, J. Atta-Politou, J. Spyropoulos, M. Koupparis:
  Development and validation of a high performance liquid chromatographic method with fluorescence detection for simultaneous determination of paroxetine and its main metabolites in plasma. 
  J. of Liq. Chrom., 30(11), 1641 (2007)

   

 52. D. S. Elenis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Quadruple-analyte chemiluminometric hybridization assay. Application to double quantitative competitive polymerase chain reaction.
  Anal. Chem., 79, 9433 (2007)

   

 53. I. K. Litos, E. Emmanouilidou, K. M. Glynou, E. Laios, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, M. Kampa, E. Castanas, A. Gravanis:
  Rapid genotyping of CYP2D6, CYP2C19 and TPMT polymorphisms by primer extension reaction in a dipstick format.
  Anal. Bioanal. Chem., 389, 849 (2007)
  54. D. P. Kalogianni, D. S. Elenis, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou:
  Multiplex quantitative competitive polymerase chain reaction based on a multianalyte hybridization assay performed on spectrally encoded microspheres.
  Anal. Chem., 79, 6655 (2007)

   

 54. J. Konstantou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Genotyping of single nucleotide polymorphisms by primer extension reaction and a dual-analyte bio/chemiluminometric assay.
  Anal. Bioanal. Chem., 388, 1747 (2007)

   

 55. K. Glynou, P. Kastanis, S. Boukouvala, V. Tsaoussis, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis:
  High-throughput microtiter well-based chemiluminometric genotyping of 15 HBB gene mutations in a dry-reagent format.
  Clin. Chem., 53, 384 (2007)

   

 56. D. P. Kalogianni, V. Bravou, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, N. C. Zoumbos:
  Dry-reagent disposable dipstick test for visual screening of seven leukemia-related chromosomal translocations.
  Nucleic Acids Res., 35, e23 (2007)

   

 57. Genotyping of single-nucleotide polymorphisms by primer extension reaction in a dry-reagent dipstick format.
  Anal. Chem., 79, 395 (2007)

   

 58. D. P. Kalogianni, S. Goura, A. J. Aletras, T. K. Christopoulos, M. G. Chanos, M. Christofidou, A. Skoutelis, P. C. Ioannou, E. Panagiotopoulos:
  Dry reagent dipstick test combined with 23S rRNA PCR for molecular diagnosis of bacterial infection in arthroplasty.
  Anal. Biochem., 361, 169 (2007)

   

 59. P. G. Zerefos, P. C. Ioannou, J. Traeger-Synodinos, G. Dimissianos, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos:
  Photoprotein aequorin as a novel reporter for SNP genotyping by primer extension-application to the variants of mannose-binding lectin gene.
  Hum. Mutat.,27, 279 (2007)

   

 60. A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  On-line stripping voltammetry of trace metals at a flow-through bismuth-film electrode by means of a hybrid flow-injection/sequential-injection system.
  Talanta, 71, 785 (2007)

   

 61. M. Maroulis, A. Economou, A. Voulgaropoulos:
  Determination of Cd and Pb in phosphorites and phosphate fertilizers by means of a portable voltammetric analyzer based on virtual instrumentation.
  Electroanalysis, 19, 2149 (2007)

   

 62. E. Botitsi, A. Economou, D. Tsipi:
  Development and validation of a multi-residue method for the determination of pesticides in processed fruits and vegetables using liquid chromatography – tandem mass spectrometry.
  Anal. Bional. Chem, 387, 1317 (2007)

   

 63. P. D. Tzanavaras, A. Economou, D. G. Themelis:
  Sequential-injection analysis: a useful tool for clinical and biochemical analysis.
  Curr. Pharm. Analysis, 3, 249 (2007)

   

 64. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, C. E. Efstathiou, T. Speliotis:
  Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry.
  Electrochem. Commun., 9, 2795 (2007)

   

 65. P. A. Siskos, I. E. Sitaras:
  The role of primary and secondary air pollutants in atmospheric pollution of Athens area.
  Environmental Chemistry Letters, 6(2), 59 (2008)

   

 66. V. Kamvissis, E. Barbounis, N. Megoulas, M. Koupparis:
  A novel photometric method for the evaluation of the oxidative stability of virgin olive oils.
  J. AOAC International, 91(4), 794 (2008)

   

 67. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos: 
  LC/ESI-MS horse urine analysis for the quantification and identification of threshold substances for doping control. I. Determination of hydrocortisone.
  Journal of Mass Spectrometry, 43, 125 (2008)

   

 68. A. G. Fragkaki, Y. S. Angelis, M. Koupparis, A. Tsantili-Kakoulidou, G. Kokotos, C. Georgakopoulos:
  Structural characteristics of anabolic androgenic steroids contributing to binding to the androgen receptor and to their anabolic and androgenic activities. applied modifications in the steroidal structure.
  Steroids, 74, 172 (2008)

   

 69. N. C. Maragou, Ath. Makri, E. N. Lampi, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Migration of Bisphenol A from polycarbonate baby bottles under real use conditions. 
  Food Addit. Contam., 25, 373 (2008)

   

 70. A. S. Stasinakis, A. V. Petalas, D. Mamais, N. S. Thomaidis: 
  Application of the OECD 301F respirometric test for the biodegradability assessment of various potential endocrine disrupting chemicals. 
  Biores. Technol., 99, 3458 (2008)

   

 71. A. Stasinakis, G. Gatidou, D. Mamais, N. S. Thomaidis, Th. D. Lekkas: 
  Occurrence and fate of endocrine disrupters in sewage treatment plants of Greece. 
  Water Res., 42, 1796 (2008)

   

 72. A. S. Stasinakis, D. Mamais, N. S. Thomaidis, E. Danika, G. Gatidou, Th. D. Lekkas: 
  Inhibitory effect of triclosan and nonylphenol on respiration rates and ammonia removal in activated sludge systems.
  Εcotoxicol. Εnviron. Saf., 70, 199 (2008)

   

 73. D. K. Alexiadou, N. C. Maragou, N. S. Thomaidis, G. A. Theodoridis, M. A. Koupparis:
  Molecularly imprinted polymers for bisphenol A for HPLC and SPE from water and milk.
  J. Sep. Sci., 31, 2272 (2008)

   

 74. N. C. Maragou, E. Rosenberg, N. S. Thomaidis, M. A. Koupparis: 
  Direct determination of the estrogenic compounds 8-prenylnaringenin, zearalenone, α- and β-zearalenol in beer by liquid chromatography-mass spectrometry.
  J. Chromatogr. A, 1202, 47 (2008) 

   

 75. E. G. Farmaki, N. S. Thomaidis: 
  Current status of the metal pollution of the environment of Greece – a review.
  Global Nest J., 10, 366 (2008)

   

 76. S. Bezzi, S. Loupassaki, C. Petrakis, P. Kefalas, A. Calokerinos:
  Evaluation of peroxide value of olive oil and antioxidant activity by luminol chemiluminescence.
  Talanta, 77, 642 (2008)

   

 77. P. Nikolaou, I. Papoutsis, J. Atta-Politou, A. C. Calokerinos, C. Pistos, C. Spiliopoulou, C. Maravelias:
  Determination of methadone and its metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3- diphenylpyrrolidine (EDDP) in umbilical cord blood.
  Clinical Toxicology, 46, 412 (2008) 

   

 78. Μ. Ignatiadis, G. Kallergi, M. Ntoulia, M. Perraki, S. Apostolaki, M. Kafousi, G. Chlouverakis, E. Stathopoulos, E. Lianidou, V. Georgoulias, D. Mavroudis: 
  Prognostic value of the molecular detection of circulating tumor cells using a multimarker reverse transcription-PCR assay for cytokeratin 19, mammaglobin A, and HER2 in early breast cancer. 
  Clin. Cancer Res., 14(9), 2593 (2008)

   

 79. T. M. Kolettis, Z. S. Kyriakides, E. Zygalaki, S. Kyrzopoulos, L. Kaklamanis, N. Nikolaou, E. S. Lianidou, D. T. Kremastinos: 
  Endothelin system and atrial fibrillation post-cardiac surgery. 
  J. Interv. Card. Electrophysiol., 3, 203 (2008)

   

 80. A. Markou, E. G. Tsaroucha, L. Kaklamanis, M. Fotinou, V. Georgoulias, E. S. Lianidou:
  Prognostic value of mature microRNA-21 and microRNA-205 overexpression in non-small cell lung cancer by quantitative real-time RT-PCR. 
  Clin. Chem., 10, 1696 (2008)

   

 81. C. Kroupis, K. Christopoulos, M. Devetzoglou, I. Tsiagas, E. S. Lianidou: 
  Asymmetric real-time PCR detection of BRCA1 5382insC mutation by melting curve analysis in the LightCycler. 
  Clin. Chim. Acta, 390(1-2), 141 (2008)

   

 82. E. Zygalaki, L. Kaklamanis, N. I. Nikolaou, S. Kyrzopoulos, M. Houri, Z. Kyriakides, E. S. Lianidou, D. T. Kremastinos: 
  Expression profile of total VEGF, VEGF splice variants and VEGF receptors in the myocardium and arterial vasculature of diabetic and non-diabetic patients with coronary artery disease.
  Clin. Biochem., 41(1-2), 82 (2008)

   

 83. C. G. Smyrniotakis, H. A. Archontaki:
  Estimation of chromatographic parameters on two silica-based columns connected in series under nonaqueous reversed phase liquid chromatographic conditions.
  J. Sep. Sci., 31, 86 (2008)

   

 84. S. Gikas, F. Tsopelas, C. Giaginis, J. Dimitrakopoulos, T. Livadara, H. A. Archontaki, A. Tsantili-Kakoulidou:
  Chromatographic behavior of zwitterionic enalapril – Exploring the conditions for lipophilicity assessment.
  J. Pharm. Biomed. Anal., 48, 739 (2008)

   

 85. C. Alexanian, H. Papademou, M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, G. Valsami:
  Effect of pH and water-soluble polymers on the aqueous solubility of nimesulide in the absence and presence of β-cyclodextrin derivatives.
  J. Pharm. Pharmacol., 60, 1433 (2008)

   

 86. M. V. Vertzoni, H. A. Archontaki, C. Reppas:
  Determination of intralumenal individual bile acids by HPLC with charged aerosol detection.
  J. Lipid Res., 49, 2690 (2008)

   

 87. P. D. Nikolaou, I. I. Papoutsis, C. P. Maravelias, C. Spiliopoulou, C. Pistos, A. C. Calokerinos, J. Atta-Politou:
  Development and validation of an EI-GC-MS method for the determination of methadone and its major metabolites (EDDP and EMDP) in human breast milk. 
  Journal of Analytical Toxicology, 32, 478 (2008)

   

 88. P. D. Nikolaou, I. I. Papoutsis, J. Atta-Politou, S. A. Athanaselis, C. A. Spiliopoulou, A. C. Calokerinos, C. P. Maravelias:
  Validated method for the simultaneous determination of methadone and its main metabolites (EDDP and EMDP) in plasma of umbilical cord blood by gas chromatography – mass spectrometry. 
  Journal of Chromatography B, 867, 219 (2008)

   

 89. D. K. Toubanaki, T. K. Christopoulos, P. C. Ioannou, A. Gravanis:
  Dry-reagent disposable biosensor for visual genotyping of single nucleotide polymorphisms by oligonucleotide ligation reaction: application to pharmacogenetic analysis.
  Hum. Mutat., 29, 1071 (2008)

   

 90. A. C. Iliadi, P. C. Ioannou, J. Traeger-Synodinos, E. Kanavakis, T. K. Christopoulos:
  High-throughput microtiter well-based bioluminometric genotyping of two single-nucleotide polymorphisms in the toll-like receptor-4 gene.
  Anal. Biochem., 376, 235 (2008)

   

 91. D. S. Elenis, D. P. Kalogianni, K. Glynou, P. C. Ioannou, T. K. Christopoulos:
  Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically modified organisms.
  Anal. Bioanal. Chem., 392, 347 (2008)

   

 92. N. G. Naseri, S. J. Baldock, A. Economou, N. J. Goddard, P. R. Fielden:
  Disposable electrochemical flow cells for catalytic adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) at a bismuth film electrode (BiFE).
  Anal. Bional. Chem., 391, 1283 (2008)

   

 93. N. G. Naseri, S. J. Baldock, A. Economou, N. J. Goddard, P. R. Fielden:
  Disposable injection-moulded cell-on-a-chip microfluidic devices with integrated conducting polymer electrodes for on-line voltammetric and electrochemiluminescence detection.
  Electroanalysis, 20, 448 (2008)

   

 94.  C. Kokkinos, A. Economou:
  Stripping analysis at bismuth-based electrodes.
  Curr. Anal. Chem., 4, 183 (2008)

   

 95. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, C. E. Efstathiou:
  Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry.
  Electrochim. Acta, 53, 5294 (2008)

   

 96. C. Kokkinos, A. Economou, I. Raptis, T. Speliotis:
  Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry.
  Anal. Chim. Acta, 622, 111 (2008)