ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αθήνα, 9-12-2019
Αρ. Πρωτ.: 1920012886/12-12-19

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές

Η Σύγκλητος στη συνεδρία της 3ης-12-2019, δεδομένης απόφασής της με ΑΔΑ: 6ΟΟ746ΨΖ2Ν-ΘΡΖ περί δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της κοινωνικής παρέμβασης του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε μετά εισήγηση του Πρύτανη, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές», το οποίο αποτελεί τομέα αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και στην τεχνολογία με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο «Κέντρο
Αριστείας για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο και ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό σε κάθε φάση ανάπτυξής του. Το Κέντρο Αριστείας καλύπτει διεπιστημονικά το έργο πολλών Τμημάτων και έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1: Ανάπτυξη προτάσεων για την ενσωμάτωση των επιστημονικών επιτευγμάτων, της τεχνολογίας και της πολιτικής στις ενεργειακές προκλήσεις εθνικής προτεραιότητας.

Στόχος 2: Συνεισφορά στην ανάπτυξη βιώσιμου και πλήρως ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών με ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. βελτιστοποίηση ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συνδυασμός των παραπάνω για τη μεταφορά υλικού και επιβατών, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων).

Στόχος 3: Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου, βιομηχανίας, και κυβέρνησης στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργατικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Στόχος 4: Ανάπτυξη των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. βελτιστοποίηση μπαταριών με καινοτόμα νανοϋλικά, ανάπτυξη πολυμερικών υλικών για κυψέλες καυσίμου, παραγωγή δευτερογενών πηγών ενέργειας-υδρογόνο).

Στόχος 5: Ανάπτυξη έξυπνων ασύρματων και ενσύρματων δικτύων κατανεμημένης διαχείρισης φορτίου (π.χ. χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών νεφών για την αποτελεσματική διαχείριση φορτίου).

Στόχος 6: Ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Στόχος 7: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρας μας, τη δυνατότητα διείσδυσής τους στις μεταφορές και το ρόλο των έξυπνων δικτύων.

Στόχος 8: Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.

Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι θα αποκτήσει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο προς την Πολιτεία σε θέματα ανάπτυξης του Ενεργειακού Τομέα με έμφαση στις πηγές ενέργειας του Ελλαδικού χώρου.
Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκρότησε Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου ως εξής:

1. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος
2. Θωμάς Σφηκόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας ως αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου, καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
4. Ερμόλαος Ιατρού, καθηγητής Τμήματος Χημείας
5. Μαρίνος Πιτσικάλης, καθηγητής Τμήματος Χημείας
6. Γεώργιος Τόμπρας, καθηγητής Τμήματος Φυσικής
7. Ιωάννης Τίγκελης καθηγητής, Τμήματος Φυσικής
8. Άννα Τζανακάκη επίκουρη καθηγήτρια, Τμήματος Φυσικής
9. Παναγιώτης Αλεξάκης καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
10. Γεώργιος Δελλής, καθηγητής Νομικής Σχολής
11. Λάζαρος Μεράκος, καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
12. Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος